Loading...

ACTIVA FINANCIACIÓN - Ajuts a projectes d'R+D+i en l'àmbit de la Indústria Conectada 4.0 (2022)

Objecte:
Concessió d'ajudes corresponent a l'any 2022 per al desenvolupament de projectes de recerca industrial, projectes de desenvolupament experimental, així com projectes d'innovació en matèria d'organització i processos, a l'àmbit de la Indústria Connectada 4.0 i tendents al compliment dels objectius de la mateixa.
 
Beneficiaris:
Poden tenir la condició de beneficiari les societats que no formin part del sector públic, que desenvolupin una activitat industrial durant un període d'almenys 3 anys comptats fins a la data de finalització de termini de sol·licitud.
 
Línies d'actuació:
 • Línia Activa-Pymes: Projectes realitzats per petites i mitjanes empreses.
 • Línia Activa-Grandes Implementaciones: Projectes realitzats per qualsevol tipus d'empresa.
Tipus de projectes:
 • Investigació industrial
 • Desenvolupament experimental
 • Innovació en matèria d'organització
 • Innovació en matèria de processos
 • Projectes de validació preliminar (per a la línia Activa- Pimes)
Els projectes han d'estar destinats a aplicar-se a la indústria manufacturera i han d'adaptar-se almenys a alguna de les prioritacions temàtiques següents:
 1. Plataformes d'interconnexió de la cadena de valor de lempresa.
 2. Solucions per al tractament avançat de dades.
 3. Solucions d'intel·ligència artificial.
 4. Projectes de simulació industrial.
 5. Disseny i fabricació additiva.
 6. Projectes de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial.
 7. Robòtica col·laborativa i cognitiva.
 8. Sensòrica.
Despeses subvencionables:
 
A) Projectes Línia Activa-Pymes:
 • Adquisició d'actius fixos materials vinculats a producció i programari específic de solucions d'hibridació o connectivitat digital dels processos de producció.
 • Infraestructura maquinari
 • Despeses de col·laboracions externes exclusivament derivades del projecte
 • Pels projectes de validació preliminar: amortització d'equips destinats al projecte i despeses de lloguers d'equipament (rènting i/o lísing) associades al projecte.
B) Projectes Línia Activa-Grandes Implementaciones:
 • Despeses de personal.
 • Despeses d'instrumental i material inventariable: amortització en funció de la dedicació al projecte.
 • Despeses de col·laboracions externes pel projecte i patents.
Quantia de la subvenció:
Els ajuts regulats mitjançant aquesta ordre podran tenir la forma de préstec, subvenció o combinació dambdues modalitats.
El finançament total a concedir (préstec nominal més subvenció) serà com a màxim del 80% del pressupost finançable.
L'import màxim d'ajut en forma de subvenció serà, com a màxim:
 • del 50% del pressupost finançable en cas de petites empreses.
 • del 20% del pressupost finançable en cas de mitjanes empreses.
 • del 5% del pressupost finançable en cas de grans empreses.
Característiques dels préstecs:
 • Import del préstec: l'import nominal del préstec a concedir estarà fitat d'acord amb els límits següents:
  • El Risc Viu Acumulat de l'empresa amb la DGIPYME no podrà superar en 5 vegades els fons propis de l'entitat al darrer exercici tancat.
  • L'import del préstec a concedir no podrà superar la xifra mitjana de negocis els exercicis 2020 i 2021.
 • Termini d'amortització: el termini d'amortització de la part d'ajut concedit en forma de préstec serà el següent:
  • Línia ACTIVA-Pymes: 5 anys, dels quals 2 de carència.
  • Línia ACTIVA-Grandes Implementaciones: 10 anys, dels quals 3 de carència.
 • Tipus d'interès d'aplicació: el tipus dinterès aplicable serà del 0%.
 • Amortització: Les quotes d'amortització del principal seran anuals i de la mateixa quantia, i s'hauran de satisfer un cop finalitzat el termini de carència.
GARANTIES EXIGIDES: S’exigirà la presentació d’avals pel 20% de la quantitat en modalitat de préstec i pel 100% en el cas de subvenció, que seran alliberades, en línies generals, una vegada es justifiqui l’execució del projecte.
 
Pressupost mínim i màxim:
El pressupost mínim de conceptes finançables per a projectes de la línia ACTIVA-Grandes Implementaciones serà de 100.000 euros.
El pressupost màxim de conceptes finançables per a projectes de la línia ACTIVA-Pymes serà de 400.000 euros per a les microempreses i petites empreses, i de 1.000.000 euros per a mitjanes empreses.
 
Característiques:
 • Termini de realització de les actuacions: Des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud fins a un termini màxim de vint-i-quatre mesos comptats des de la data de resolució de la concessió.
 • Règim de concessió: Concurrència competitiva.
 • Efecte incentivador per a sol·licituds de la línia ACTIVA-Grans Implementaciones.
 • Ajuda ACTIVA-Pymes subjecta al règim de minimis.
Termini de sol·licitud:
El termini de presentació començarà el dia 25 d'abril del 2022 i finalitzarà el dia 17 de maig del 2022.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.