Loading...

PERTE Economia Circular - Tèxtil

Objecte:
Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució de projectes i actuacions que contribueixin de manera substancial a millorar la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials del sector tèxtil, de la moda i confecció i del calçat, amb la finalitat millorar la competitivitat i la innovació del teixit industrial en el marc d'una economia circular.
 
Beneficiaris:
Podran obtenir la condició de beneficiaris, sempre que estiguin legalment i vàlidament constituïdes i disposin d'un establiment o sucursal a Espanya:
 • Persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia.
 • Entitats d'economia social, sempre que no formin part del sector públic i estiguin incorporades el catàleg d'entitats d'economia social.
 • Agrupacions de les anteriors sempre que formi part una PIME, startup o entitat d'economia social.
Actuacions subvencionables:
Seran subvencionables les actuacions definides als articles 8.2, 8.3, 8.4 i 8.5 de l'Ordre TED/1211/2022, d'1 de desembre i que pertanyin a les categories d'actuació següents:
 
1. Reducció del consum de matèries primeres verges mitjançant, almenys, una de les opcions següents:
 • L'ús de subproductes.
 • L'ús de materials procedents de residus.
 • Ús de fibres naturals amb menors necessitats de productes agroquímics durant el seu cultiu.
2. Ecodisseny i posada al mercat de productes realitzats sota esquemes d'ecodisseny mitjançant almenys una de les opcions següents:
 • Ús de noves fibres que tinguin baix impacte ambiental i siguin reciclables.
 • Utilització de tecnologies alternatives per teixir que redueixin la generació de residu preconsum.
 • Desenvolupament o canvi cap a models de consum basats en els serveis.
 • Millora en la reciclabilitat per mitjà de la reducció de la barreja de fibres, reducció d'accessoris i aplics, etc. Cal presentar documentació fefaent que demostri el percentatge dincrement de reciclabilitat del producte que saconseguix amb el projecte presentat.
 • Substitució de productes químics per enzims.
 • Substitució de substàncies perilloses i de substàncies extremadament preocupants en materials i productes d'acord amb els requisits establerts al Reglament (CE) número 1272/2008 de 16 de desembre de 2008.
 • Elaboració de peces de roba i tèxtils conforme a la Decisió de la Comissió de 5 de juny de 2014 per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE als productes tèxtils.
3. Millora de la gestió de residus:
 • Inversions en sistemes i infraestructures que impulsin la preparació per a la reutilització.
 • Desenvolupament de sistemes i infraestructures de tractament de residus que permeti incrementar i optimitzar l'obtenció de material per al reciclatge de qualitat, generant noves matèries primeres que es facin servir en nous productes (s'exclou l'ús per a combustibles).
4. Transformació digital de processos a través d'infraestructures i sistemes que, en base als sistemes d'informació, plataformes, serveis d'internet de les coses, big data, xarxes de connectivitat, intel·ligència artificial, impressió 3D i/o tecnologia blockchain, permeti:
 • La traçabilitat de productes, substàncies, materials i residus per al mesurament, el control i el seguiment amb la finalitat d'assolir productes segurs i incrementar el volum de reciclatge d'alta qualitat que inclogui informació sobre la tipologia i les característiques dels materials, substàncies perilloses i extremadament perilloses, primeres matèries fonamentals i metalls crítics.
 • Nous models de negoci basats en la digitalització com a instrument per a la servitització que afavoreixin l'eficiència de l'ús dels recursos i redueixi la generació de residus.
 • Serveis de retorn de productes usats per tal de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
Dotació pressupostària:
Aquesta convocatòria està dotada amb una quantia de 75.000.000 d'euros amb càrrec al pressupost del Fons de Restauració Ecològica i Resiliència (FRER).
 
1. Per a l'execució d'actuacions de reducció del consum de primeres matèries verges:
a. 3.900.000 euros per a projectes amb ajuda més gran de 100.000 euros i menor o igual a 299.999 euros. Del pressupost previst, 390.000 euros es destinaran a projectes de R+D.
b. 3.900.000 euros per a projectes amb ajuda més gran de 300.000 euros fins a 1.499.999 euros. Del pressupost previst, 390.000 euros es destinaran a projectes de R+D.
c. 5.200.000 euros per a projectes amb ajuda més gran a 1.500.000 euros. Del pressupost previst, 520.000 euros es destinaran a projectes de R+D.
 
2. Per a l'execució d'actuacions d'ecodisseny i posada al mercat de productes realitzats sota esquemes d'ecodisseny:
a. 3.900.000 euros per a projectes amb ajuda més gran de 100.000 euros i menor o igual a 299.999 euros. Del pressupost previst, 390.000 euros es destinaran a projectes de R+D.
b. 3.900.000 euros per a projectes amb ajuda més gran de 300.000 euros fins a 1.499.999 euros. Del pressupost previst, 390.000 euros es destinaran a projectes de R+D.
c. 5.200.000 euros per a projectes amb ajuda més gran a 1.500.000 euros. Del pressupost previst, 520.000 euros es destinaran a projectes de R+D.

3. Per a lexecució dactuacions de gestió de residus:
a. 12.000.000 euros per a projectes amb ajuda més gran de 100.000 euros i menor o igual a 299.999 euros. Del pressupost previst, 1.200.000 euros es destinaran a projectes de R+D.
b. 12.000.000 euros per a projectes amb ajuda més gran de 300.000 euros fins a 1.499.999 euros. Del pressupost previst, 1.200.000 euros es destinaran a projectes de R+D.
c. 16.000.000 euros per a projectes amb ajuda més gran a 1.500.000 euros. Del pressupost previst, 1.600.000 euros es destinaran a projectes de R+D.

4. Per a l'execució d'actuacions de la categoria de digitalització: 9.000.000 euros.

Quantia de la subvenció:
La quantia total màxima en conjunt per al total de la inversió serà de 10 milions d'euros per projecte i entitat, i un import mínim de 100.000 euros per projecte i entitat.

Intensitats de la subvenció:
1. Per a actuacions que reutilitzin materials, reciclin i valoritzin residus generats per entitats diferents de la beneficiària:
• 55% dels costos subvencionables en el cas de petites empreses i microempreses.
• 45% dels costos subvencionables en el cas de mitjanes empreses.
• 35% dels costos subvencionables en cas d'empreses no PIME.

2. Resta d'actuacions per a la protecció del medi ambient que recaiguin sobre materials o residus generats per les mateixes entitats beneficiàries:
• 60% dels costos finançables en el cas de petites empreses i microempreses.
• 50% dels costos finançables en el cas de mitjanes empreses.
• 40% dels costos finançables en el cas d'empreses no PIME.

3. Projectes de recerca i desenvolupament:
• 50% dels costos subvencionables, per a la investigació industrial.
• 25% dels costos subvencionables, per al desenvolupament experimental.
• 50% dels costos subvencionables, per als estudis de viabilitat.

4. Actuacions relatives a la transformació digital de processos:
• 50% dels costos subvencionables en el cas de microempreses i PIME.
• 15% dels costos subvencionables si es tracta de grans empreses (empreses no PIME).

Característiques:

 • Els projectes no podran finalitzar més tard del 31 de desembre de 2025.
 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva

Termini:
Pendent de convocatòria.

Actualitat

Ajuts per a l'impuls de l'economia circular als sectors del tèxtil i la moda i del plàstic (PERTE)
OBJECTE Next Generation EU - Ajuts per a l’impuls de l’economia circular als sectors del tèxtil i la moda i del plàstic en ...
Llegir més
Ajuda a les actuacions de rehabilitació d'edificis
En el marc dels ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges, amb l'objectiu bàsic que els edificis ...
Llegir més
Ajuts a l'Ocupació Mapfre: ACCEDEMOS 2024
OBJECTE MAPFRE concedeix ​​aquestes ajudes a petites empreses, autònoms i entitats socials per afavorir tant el manteniment de l'ocupació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.