Loading...

AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA - EMPRESES (2022)

OBJECTE

Concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors i en l'àmbit de la moda amb la finalitat de donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech), i amb la finalitat de reactivar i impulsar el sector artesanal, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquest sector.

BENEFICIARIS

Les persones professionals autònomes que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Tintoreria i bugaderies.
 • Perruqueria i salons d'estètica i bellesa.
 • Bars, cafeteries i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering.
 • Agències de viatges detallistes

PROGRAMES

 1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
 2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, fires, artesania i moda.
 3. Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses.
 4. Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments.
 5. Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç.
 6. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).
 7. Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana.
 8. Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania.
 9. Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda.
 10. Programa per a la milllora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes.

CARACTERÍSTIQUES

 • El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de l'actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.
 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva. Excepte en el programa 4 que es tramitarà basant-se en l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins l'exhauriment del seu pressupost.
 • Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts procedents d'altres organismes.

TERMINI DE SOL·LICITUD

El termini de sol·licitud comença a les 9:00 hores del dia 16 de juny de 2022 i acaba a les 14:00 hores del dia 13 de juliol de 2022.

 

3. Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses

BENEFICIARIS

Empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

 • Webs personalitzades amb sistemes informàtics que permetin la gestió, l'actualització de continguts, la mètrica, que siguin disponibles en diferents dispositius, és a dir responsives, multiidioma i que continguin un directori que faciliti la cerca a l'espai web.
 • Accions de promoció i campanyes de comunicació i màrqueting digital, com enllaços patrocinats o SEM, campanyes de pagament per clic, de posicionament SEO, campanyes d'afiliats, publicitat online, etc. En cas que aquestes accions siguin en perfils de xarxes socials, s'ha de justificar degudament el per què de la seva elecció i han d'estar integrats a la web de l'empresa.
 • Creació de botigues online a partir d'un establiment físic, sempre que es faciliti la recollida en l'establiment físic.
 • Digitalització del punt de venda a peu de carrer per a dotar l'establiment físic de tecnologies que millorin els seus processos (cartelleria digital, beacons, etiquetes electròniques, etc).
 • Contractació o realització de projectes d'estratègia digitals que tinguin com a finalitat l'omnicanalitat del negoci, és a dir, inversions que incorporin una visió digital i tecnològica de 360º, adquisició d'ERP i CRM que integrin informació i coneixement dels clients, tecnologia que permeti la predicció i l'aprofitament de dades que facilitin la personalització i d'eines d'automatització de processos per a la gestió diària de les empreses de comerç i digital.
 • Projectes i estudis de consultoria digital per a l'assessorament especialitzat, per tal d'assegurar l'èxit en la implementació de solucions i serveis tecnològics necessaris per a la posada en marxa de l'estratègia de transformació digital de l'empresa.

REQUISITS

 • L'empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.
 • Despesa mínima subvencionable: 1.000 euros.
 • És indispensable que el projecte estigui perfectament operatiu abans del 31 de desembre de 2022. Es subvencionen totes les accions dutes a terme durant l'exercici 2022.

QUANTIA DE L’AJUT

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

 

4. Programa de suport per a l'obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments

BENEFICIARIS

Els professionals autònoms i empreses titulars d'establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

 • Àmbit 1: Recuperació de locals buits
 • Àmbit 2: Reforma d’establiments

REQUISITS

Inversió mínima: 2.000 euros.

Àmbit 1:

 • Ser titular de la compra, lloguer o concessió i no superar una inversió de 60.000 euros.
 • Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall o serveis.
 • Disposar del corresponent permís municipal.
 • S'acceptaran aquelles sol·licituds amb llicència d'obertura del 2022, encara que el traspàs o el contracte de lloguer o compra correspongui a l'any 2021.

Àmbit 2:

 • En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n'ha acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.
 • En el cas de les botigues a peu de carrer i parades de mercats municipals, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d'un familiar de fins a 2on grau).

DESPESES SUBVENCIONABLES

Àmbit 1: Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.).

Àmbit 2: Les despeses derivades de les reformes d'obra menor a l'establiment (parada de mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

Les despeses derivades de l'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o la compra de camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys).

QUANTIA DE L’AJUT

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim 5.000 euros.

 

7. Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana

BENEFICIARIS

Poden ser persones beneficiàries les persones professionals autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Qualsevol tipologia d'actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l'empresa artesana, així com aquells aspectes estructurals necessaris per consolidar i reforçar la seva activitat, tals com:

 • Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística: creació de la pàgina web i comerç en línia, alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials, contractació de serveis externs de community management, consultoria, actuacions de màrqueting digital.
 • Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos (nacionals i internacionals), vídeos promocionals, contractació de serveis professionals per a la penetració en nous mercats (agents, representants, etc.), serveis de branding.
 • Actuacions de consolidació de l'estructura, com adquisició o reparació de maquinària (imprescindible que la reparació la realitzi una empresa especialitzada), equips de suport i programari per a la millora de la producció, la gestió i el disseny de productes, contractació d'estudis de disseny per a l'elaboració de noves col·leccions de producte, anàlisi i implementació d'actuacions per potenciar la producció sostenible, despeses fixes d'estructura (com lloguers i subministres), adquisició de matèria primera a proveïdors externs.

REQUISITS

 • Despesa mínima subvencionable: 1.000 euros.
 • Els beneficiaris d'aquest programa són incompatibles amb la resta de programes.
 • Les accions de transformació digital d'aquest programa són incompatibles amb el “Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses de comerç” i amb el “Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda”.
 • És indispensable que els projectes estiguin totalment operatius en data del 31 de desembre de 2022.

QUANTIA DE L’AJUT

Fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

 

9. Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda

BENEFICIARIS

Les persones professionals autònomes i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda.

Queden excloses:

 • Empreses dedicades al tèxtil-moda que produeixin i/o distribueixin peces d'uniformitat i/o tèxtils tècnics per a altres indústries.
 • Aquelles empreses que de forma majoritària dediquin les seves activitats de disseny i producció als àmbits de la cosmètica i bellesa, joieria, puericultura, òptica i/o altres complements aliens a la indumentària habitual.
 • Persones importadores i distribuïdores.

     Només podrà ser beneficiària una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

 • Auditories i implementació d'eines per a la ciberseguretat (així com la compra de sistemes i eines per a la seva aplicació).
 • Aplicació de sistemes de control i gestió de estocs, de connexió amb persones proveïdores i clientela.
 • Compra e instal·lació de sistemes per a la venda tecnològica..
 • Millora de canals on-line de venda directa i altres plataformes B2B
 • Aplicació de solucions digitals en màrqueting predictiu i intel·ligència artificial.
 • Creació de solucions digitals per a l'empresa.
 • Contractació de consultors i consultores i persones expertes en l'aplicació de solucions digitals.
 • Contractació de consultors i consultores i persones expertes per treballs d'estudi, assessoria i consultoria per a la presentació de dossiers per part de les empreses que vulguin optar a fons europeus i estatals tals com els fons Next Generation.

REQUISITS

 • Despesa mínima subvencionable: 2.000 euros.
 • Aquest programa és incompatible amb les accions de transformació digital del “Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana” i amb el “Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses de comerç”.

QUANTIA DE L’AJUT

Fins el 65 % de les despeses subvencionables amb un màxim de 4.000 euros.

 

10. Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes

BENEFICIARIS

Les persones professionals autònomes i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda.

Queden excloses:

 • Empreses dedicades al tèxtil-moda que produeixin i/o distribueixin peces d'uniformitat i/o tèxtils tècnics per a altres indústries.
 • Aquelles empreses que de forma majoritària dediquin les seves activitats de disseny i producció als àmbits de la cosmètica i bellesa, joieria, puericultura, òptica i/o altres complements aliens a la indumentària habitual.
 • Persones importadores i distribuïdores.

      Només podrà ser beneficiària una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

 • Consultoria, assessorament, auditoria, certificacions i implementació en els àmbits de:
  • Traçabilitat i transparència
  • Economia circular
  • Eficiència energètica
  • Logística
  • Gestió de estocs
  • Generació de residus
 • Compra i implementació d'eines i sistemes per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat.
 • Contractació de consultors i consultores i persones expertes per treballs d'estudi, assessoria i consultoria per a la presentació de dossiers per part de les empreses que vulguin optar a fons europeus i estatals tals com els fons Next Generation.

REQUISITS

 • Despesa mínima subvencionable: 2.000 euros.
 • Aquest programa és incompatible amb les accions de transformació digital del “Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana” i amb el “Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses de comerç”.

QUANTIA DE L’AJUT

Fins el 65 % de les despeses subvencionables amb un màxim de 4.000 euros.

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.