Loading...

Subvencions per a projectes d'innovació oberta i disruptiva

Objecte:

Concessió de subvencions per a projectes d'innovació oberta i disruptiva que inclou les següents línies:

 • Línia 1. Projectes d'ideació i desenvolupament de noves iniciatives disruptives.
 • Línia 2. Projectes de desenvolupament d'empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora.

Beneficiaris:

 • Línia 1: Poden ser beneficiàries les empreses amb establiment operatiu a Catalunya de com a mínim 5 anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. Com a data de constitució de l'empresa, es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil o registre anàleg.
 • Línia 2: Poden ser beneficiaries les empreses emergents (start-up) tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixin els requisits següents:
  • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a mínim 1 dia abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.
  • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a màxim, 8 anys abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.
  • Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
  • Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement.

Als efectes d'aquestes bases s'entén com a empresa aquella entitat que exerceixi una activitat econòmica i que estigui constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Actuacions subvencionables:

     Línia 1:

Les actuacions subvencionables van orientades a donar suport a l'empresa en les activitats que s'estableixen a continuació:

 • Idear noves iniciatives disruptives basades en tecnologies exponencials i/o nous models de negoci mitjançant l'aplicació de noves metodologies de transformació empresarial que permetin incorporar a l'empresa noves perspectives així com una nova mentalitat oberta a conceptes com, per exemple, l'abundància, l'exponencialitat, la innovació disruptiva, la innovació oberta i l'agilitat.
 • Desenvolupar una iniciativa disruptiva aplicant noves metodologies de transformació empresarial basades en el testatge, mesura, aprenentatge i redefinició de manera continuada de la iniciativa fins a trobar el seu encaix amb el mercat. La utilització d'aquestes metodologies comportarà reduir el risc associat al llançament de les iniciatives i incorporar aquestes metodologies en la manera de fer de l'empresa.

Línia 2:

Es consideraran subvencionables els projectes d'empreses emergents (startup) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora amb l'objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat.

Les actuacions subvencionables van orientades a donar suport a l'empresa en com a mínim, una de les següents activitats:

 • Proves pilot en les instal·lacions de l'entitat col·laboradora, per tal de poder validar la solució tecnològica, el model de negoci objecte de l'actuació o ambdós.
 • Validació d'un primer MVP (mínim producte viable) amb una base de client aportats per l'entitat col·laboradora.
 • Altres actuacions relacionades amb l'objecte de l'actuació subvencionada.

L'actuació podrà gaudir de col·laboracions externes per facilitar qualsevol de les actuacions subvencionables.

L'ajut comporta l'obligació que l'empresa emergent (start-up) beneficiària participi:

 • En la sessió inicial, organitzada per ACCIÓ, al començar el projecte.
 • En la sessió de tancament, organitzada per ACCIÓ, al finalitzar el projecte.

Quantia de la subvenció:

La quantia de la subvenció serà del 100% de la despesa subvencionable acceptada amb un màxim de 25.000 euros per projecte.

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 60% de la despesa considerada subvencionable. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat.

Característiques:

 • Una mateixa empresa pot sol·licitar un màxim de dues sol·licituds per aquests ajuts.
 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • El pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 20% de l'import atorgat, a partir de la seva concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties. El pagament del 80% que resta s'ha de tramitar un cop l'activitat es justifiqui.

Termini:

De les 9h del 4 de setembre fins a les 14h del 16 d'octubre de 2023.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.