Loading...

Microcrèdits per afavorir la creació i consolidació d'empreses a Manresa (2023)

Objecte:

L’Ajuntament convoca la concessió d’ajuts reintegrables o microcrèdits per tal de facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació , consolidació i modernització d’empreses a Manresa.

Línies d’ajut:

 1. Línia 1: Microcrèdits destinats a la creació d'empreses.
 2. Línia 2: Microcrèdits destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de 5 anys d'activitat.
 3. Línia 3: Microcrèdits destinats a la modernització d’empreses del sector comerç i serveis de més de cinc anys d’activitat.
 1. Línia 1: Microcrèdits destinats a la creació d'empreses:

Podran sol·licitar aquesta línia:

 • Persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de la data fixada en la corresponent convocatòria.
 • Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou centre de treball, establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre de treball a Manresa, sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de l’1 d’octubre de 2022  i el volum anual de facturació de l’empresa o grup empresarial no superi els 500.000 euros.
 1. Línia 2: Microcrèdits destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat.

Podran sol·licitar aquesta línia empreses, amb qualsevol forma jurídica, constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat i que quedin excloses com a beneficiàries de la línia 1, ubicades a Manresa, que hagin de realitzar inversions que suposin una ampliació o millora de la seva capacitat comercial, productiva, reformes del punt de venda, sempre i quan la intervenció incideixi en el procés de la seva consolidació.

 • S’exclouen les empreses del sector immobiliari i financer i les empreses ja constituïdes amb un volum de facturació superior als 500.000 euros anuals o que la facturació del conjunt del grup empresarial sigui superior a aquesta quantitat.
 1. Línia 3: Microcrèdits destinats a la modernització d’empreses del sector comerç i serveis de més de cinc anys d’activitat.

Podran sol·licitar aquesta línia les persones ( físiques o jurídiques) que realitzin una activitat de Comerç i/o serveis, amb qualsevol forma jurídica, amb més de cinc anys d’activitat, ubicades a Manresa, que hagin de realitzar o hagin realitzat, inversions per obres de reforma i adequació del local on s’allotgi l’activitat econòmica.

 1. Persones (físiques o jurídiques) que realitzen activitats de comerç al detall (quedant exclosos expressament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall).
 1. Persones (físiques o jurídiques) amb qualsevol forma jurídica, que presten algun dels serveis que es relacionen a continuació:
 • Tallers mecànics
 • Serveis fotogràfics
 • Copisteries i arts gràfiques
 • Serveis de reparacions
 • Tintoreria i bugaderies
 • Perruqueria i salons d’estètica i bellesa
 • Bars, cafeteries i restaurants
 • Serveis de menjar preparat i càtering
 • Agències de viatges detallistes
 • Acadèmies i escoles d’idiomes
 • Gimnasos, escoles de dansa i escoles de música.
 • S’exclouen les empreses del sector immobiliari i financer i les empreses ja constituïdes amb un volum de facturació superior als 500.000 euros anuals o que la facturació del conjunt del grup empresarial sigui superior a aquesta quantitat.

Conceptes subvencionables:

Línia 1: Microcrèdits destinats a la creació d'empreses.

Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar l’adquisició d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents...) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc).

Línia 2: Microcrèdits destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de cinc anys d'antiguitat.

Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar inversions en adquisició d’actius fixes.

Es consideraran actius fixes aquells béns tangibles o intangibles, que no poden convertir-se en líquid a curt termini i que normalment són necessaris pel funcionament de l’empresa i no es destinen a la venda.

Línia 3: Microcrèdits destinats a la modernització d’empreses del sector comerç i serveis de més de cinc anys d’activitat.

Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar Inversions en obres de reforma i adequació del local on s’allotgi l’activitat econòmica, en especial les que facin referència a eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accessibilitat, millora de la façana, ampliacions.... entre d’altres.

S'exclouen explícitament de les tres línies:

 • L'adquisició de terrenys i/o construccions.
 • Les despeses financeres i tributàries.
 • Les inversions financeres a llarg termini.

Quantia dels microcrèdits:

Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària, en totes les línies i amb un màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes.

Condicions dels microcrèdits:

 • Tipus d'interès: 0%.
 • Carència: No es contempla.
 • Termini màxim de devolució: 4 anys.
 • Amortització i quotes trimestrals.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 8 d’agost de 2023 i finalitza el dia 30 de setembre de 2023.

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.