Loading...

FOMENT A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES PARTICIPANTS DE LA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES SINGULARS

OBJECTE

Oferir una línia de subvencions adreçada a les persones participants dels Projectes Singulars i, d'aquesta manera, fomentar la seva contractació i la seva millora de l'ocupabilitat.

BENEFICIARIS

 • Les administracions locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o que hi estan vinculades, que es determinin en cada convocatòria.
 • Les entitats sense ànim de lucre, i també les associacions i fundacions.
 • Les cooperatives de treball associat.
 • Universitats públiques no transferides.
 • Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Les actuacions que es subvencionen per donar compliment a l'objecte del programa són:

1. Actuacions obligatòries

a) Actuació d'Orientació i acompanyament

Consisteix en oferir una atenció personalitzada d'informació, acompanyament, motivació i assessorament que possibiliti a la persona participant conèixer les seves capacitats i interessos per determinar un perfil laboral que el permeti gestionar amb més facilitat la recerca d'ocupació.

Per portar a terme aquesta actuació hi ha d'haver una única persona orientadora a jornada completa per cada grup de persones participants. L'entitat també ha de disposar dels mitjans humans i materials necessaris per a poder desenvolupar, de manera òptima, l'actuació.

La persona orientadora ha d'estar en possessió d'una titulació universitària oficial de grau o equivalent, preferentment en psicologia, pedagogia o psicopedagogia, o formació de postgrau en orientació professional.

En cas d'altres titulacions de grau o cicle superior, cal acreditar una experiència de com a mínim 2 anys en els últims 5 anys, en orientació professional

b) Formació professionalitzadora del Catàleg d'especialitats formatives del SOC.

Consisteix en la realització d'una o més accions formatives per part de les persones destinatàries del Programa i té per objectiu millorar la seva qualificació i la seva ocupabilitat.  Les accions formatives subvencionables són les vinculades a les especialitats conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat i les especialitats no conduents a certificats de professionalitat. S'ha de programar i oferir de manera obligatòria la formació complementària relativa a sensibilització mediambiental i igualtat de gènere, de 10 hores.

c) Prospecció.

Conjunt d'accions que tenen com a objectiu detectar les necessitats de personal al teixit empresarial de l'entorn, identificar els perfils professionals requerits, recolzar la tasca del personal orientador donant suport en la preparació del procés de selecció i els procediments de contractació, amb la finalitat d'aconseguir la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu. Aquesta actuació té caràcter obligatori.

Hi ha d'haver una única persona prospectora al 50% de jornada per cada grup de persones participants. La persona prospectora ha d'estar en possessió d'una titulació universitària oficial de grau o equivalent, en l'àmbit educatiu, social o empresarial, o experiència contrastada de com a mínim 2 anys d'intervenció en l'àmbit de la inserció laboral.

2. Actuacions opcionals

a) Contractació laboral.

Les tasques que es desenvolupin amb aquesta contractació han d'estar vinculades a l'àrea professional de l'especialitat formativa que s'hagi previst com a formació obligatòria. Els contractes s'han de formalitzar per part d'alguna de les entitats beneficiàries del projecte.

Les entitats contractants no poden haver acomiadat a una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la que contractin, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral.

La jornada laboral pot ser a temps complet o a temps parcial, però mai no pot ser inferior al 50% de la jornada ordinària de l'entitat contractant.

b) Mobilitat geogràfica.

Amb aquesta actuació es fomenta la mobilitat a la Unió Europea i fora de l'estat espanyol, sempre amb l'objectiu de cercar una experiència professionalitzadora a l'estranger, a través de formació, pràctiques, contractació o coneixement de l'entorn productiu. Aquesta actuació és optativa.

La subvenció vinculada a aquesta actuació es limita a les despeses del viatge d'anada i tornada de la persona jove participant i despeses en concepte d'allotjament i manutenció.

c) Coordinació del projecte.

Hi ha d'haver una única persona coordinadora per projecte, amb una dedicació del 10% de jornada per cada grup de persones participants. Les persones professionals per a aquesta actuació han de disposar de titulació universitària de grau o equivalent en l'àmbit educatiu, social o empresarial.

Pel que fa a la inserció laboral, el percentatge mínim d'inserció a assolir serà d'un 25% de les persones participants en el cas de projectes destinats a col·lectius generalistes i d'un 20% en el cas de projectes destinats a col·lectius amb diversitat funcional. En el cas que en un mateix projecte hi participin persones d'ambdós col·lectius, el mínim d'inserció a assolir serà del 25% de les persones participants.

CARACTERISTIQUES

 • Són persones destinatàries de les actuacions contingudes en els Projectes Singulars les persones d'entre 16 i 29 anys demandants d'ocupació no ocupades registrades al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
 • També poden ser destinatàries les persones d'entre 16 i 29 anys inscrites com a millora d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, amb una limitació del 20% de la totalitat dels participants per projecte.
 • L'entitat sol·licitant ha d'aportar la seva pròpia borsa de persones participants, tenint en compte les característiques de les persones participants amb les que vol treballar i, si s'escau, quines entitats del territori participaran en la seva derivació.

TERMINI EXECUCIÓ

 • Les actuacions subvencionables es poden iniciar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució definitiva d'atorgament i han de finalitzar com a màxim el 31 de desembre del 2023.
 • La durada màxima dels projectes singulars per aquesta convocatòria serà d'un màxim de 12 mesos.
 • Per l'actuació de mobilitat geogràfica, el termini d'execució subvencionable serà d'un màxim de 10 mesos.
 • Per l'actuació de contractació laboral, el termini d'execució subvencionable és d'un màxim de 6 mesos.

QUANTIA

1. Actuacions obligatòries

 • Actuació d'Orientació i acompanyament: L'import màxim a atorgar per a la persona orientadora i per grup de persones joves participants jornadacomplerta és de 3.183,87 euros per mes i grup. El nombre mínim de persones a atendre per grup al llarg del període d'execució dels projectes és de 12 en cas de col·lectiu generalista i de 9 en cas de col·lectiu amb diversitat funcional.
 • Actuació de formación: la quantia del mòdul econòmic és un preu hora/persona participant multiplicat pel nombre d'hores de l'acció de formació
 • Prospecció: la quantia del mòdul econòmic a atorgar per l'actuació de prospecció és de 1.591,93 euros per mes i grup.

2. Actuacions opcionals

 • Contractació laboral: la quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.527,16 euros per contracte pel nombre de mesos de durada del període d'execució subvencionable.
 • Mobilitat geográfica: la quantia del mòdul econòmic per a l'actuació de mobilitat geogràfica vindrà determinada pel destí on es realitza l'experiència professional, per persona participant.
 • Coordinació del projecte: la quantia del mòdul econòmic per l'actuació de coordinació és de 318,39 euros per mes i grup.

TERMINI

Del 6 de setembre fins al 31 d'octubre de 2023.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.