Loading...

AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

OBJECTE

Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de projectes de millora i modernització de determinats establiments d'allotjament turístic de Catalunya.

BENEFICIARIS

Els beneficiaris han d’estar inscrits al Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud. Es considerarà que el titular de l'establiment és la persona que consta inscrita com a tal en aquest Registre. Poden ser persones beneficiàries les següents:

a) Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d’immobles destinats a allotjament turístic. És a dir, establiments hotelers (hotels i hostals o pensions), apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural, operatius a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i disposin de la llicència d'activitat corresponent.

b) També les que siguin explotadores, arrendatàries o concessionàries d'aquests establiments, que acreditin la condició esmentada mitjançant contracte vigent que els atorgui facultat exprés per emprendre les obres.

c) Les persones físiques o jurídiques titulars d'empreses de serveis energètics que actuïn en funció d'un contracte de serveis energètics amb alguns dels establiments esmentats a la lletra a).

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Seran elegibles els projectes d'inversió per a la millora i modernització dels establiments d'allotjament turístic especificats, que comportin una despesa mínima de 60.000 i un màxim de 4.000.000 d'euros, i que tinguin per objecte:

 • Inversions en projectes de rehabilitació energètica: Aquestes actuacions hauran d'aconseguir millorar la qualificació energètica en una lletra mesurada a l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m²/any) respecte a la qualificació energètica inicial de l'edifici, excepte si la qualificació ja era d’una lletra A.

Aquestes mesures poden incloure:

 • Rehabilitació energètica de l'envolupant de l'establiment.
 • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.
 • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.
 • Renovació de les instal·lacions d'enllumenat i senyalització exterior.
 • Renovació de generadors de fred i cambres frigorífiques.
 • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions elèctriques.
 • Implantació de sistemes intel·ligents a l'establiment.
 • Inversions encaminades a la bona gestió de l'aigua als establiments turístics: Aquestes actuacions han d’incloure mesures per reduir el consum, garantir el proveïment per al futur, millorar l’eficiència dels processos de gestió, control i tractament de l’aigua, i aquestes es tradueixen en estratègies de reducció, de recirculació i reutilització d’aigua. D'acord amb el Compromís Nacional per un Turisme Responsable, el sector turístic català es fixa com a objectiu assimilar el consum dels turistes amb el de la població resident per reduir sensiblement la petjada hídrica.
 • Inversions de reforma, millora, o ampliació de les instal·lacions, equipacions i/o serveis, així com inversions destinades a millorar la gestió, la reutilització i la minimització dels residus, l'accessibilitat a l'establiment que tingui per finalitat la millora de la qualitat dels serveis i/o les estades. Dins d'aquestes millores es poden incloure equipament hoteler, electrodomèstics, elements de decoració de l'establiment, i queda exclosa l'adquisició de roba d'aixovar, accessoris decoratius i parament de la llar.
 • Inversions en projectes de recerca, desenvolupament i innovació que es desenvolupin i s'apliquin als establiments turístics. En aquest cas seran elegibles les despeses d’adquisició d’equipaments o d’actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.

Les inversions incloses als apartats c) i d) que puguin tenir incidència en consums energètics i/o hídrics, hauran d'anar alineades amb els principis d'eficiència energètica i de bona gestió de l'aigua, així com els principis establerts a el Compromís Nacional per un Turisme Responsable.

No són elegibles les actuacions de despesa corrent, sous, refinançament i semblants.

CONDICIONS PRÈSTEC

 • L’ajut consisteix en la bonificació del 2% dels interessos del préstec concedit per l’ICF.
 • Fins al 100% del projecte d'inversió amb un mínim de 60.000 € i un màxim de 4 M€ per client.
 • Fins a deu anys, amb possibilitat de carència de fins a dos anys inclosos.
 • Tipus d'interès: EURIBOR a dotze mesos més un diferencial del 2%. En funció del projecte i excepcionalment, -pot ser EURIBOR a dotze mesos més un diferencial del 2,95%.
 • Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part de la Direcció General de Turisme d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.
 • Comissions: d'obertura màxim del 0,50% de l'import del préstec; i per amortització anticipada, màxim del 0,25% de l'import amortitzat.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Des del 4 d’agost del 2023 fins a les 14.00 hores del 28 de desembre del 2024, o fins que s’esgoti el pressupost.

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.