Loading...

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional

Objecte:

Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional.

Beneficiaris:

Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que compleixin els següents requisits:

 • Facturació mínima de 250.000 euros en el darrer exercici tancat.
 • Disposar de la web de l'empresa en un idioma estranger.
 • Disposar d'un pla de promoció internacional elaborat a partir del 2021, que contingui la informació del model disponible al web d'ACCIÓ

Accions subvencionables:

 1. Promoció digital

Serveis externs:

Desenvolupament web i/o e-commerce i creació de continguts d'abast internacional:

 • Despeses de programació i disseny de webs d'abast internacional.
 • Despeses de creació de continguts amb orientació internacional pel web com ara textos, sessions fotogràfiques, infografies, animacions o vídeos.

Desenvolupament d'accions del pla de màrqueting digital i campanyes publicitàries internacionals per millorar el posicionament de marca:

 • Despeses derivades del desenvolupament d'accions de màrqueting internacional a canals digitals com el desenvolupament de pàgines d'aterratge per campanyes, l'optimització del posicionament internacional a cercadors, desenvolupament de continguts per un blog, gestió de la comunicació a xarxes socials, accions de màrqueting a través del correu electrònic.
 • Despeses publicitàries a canals digitals com campanyes a xarxes socials, posicionament patrocinat a cercadors o campanyes amb baners a webs internacionals.
 • Despeses d'agències o especialistes en comunicació i màrqueting digital per assessorar i desenvolupar accions de màrqueting digital a mercats internacionals.

Participació a mercats electrònics i directoris digitals internacionals:

 • Quotes d'alta i permanència a mercats electrònics i directoris online internacionals.
 • Despeses de campanyes publicitàries realitzades a mercats electrònics i directoris online internacionals.

Despeses d'agències especialitzades, integradors o plataformes de gestió per mercats electrònics internacionals. Els serveis que es poden incloure son:

 • Estudi de viabilitat per treballar en un o diferents mercats electrònics o selecció dels més adequats.
 • Procés d'alta, gestió inicial del compte i formació del/s mercat/s electrònic/s.
 • Alta i optimització de compte en mercats electrònics B2B.
 • Alta i optimització de compte en mercats electrònics B2C.
 • Altres serveis a mida per a la internacionalització digital a través de mercats electrònics.

Desenvolupament i/o integració d'eines digitals per l'optimització del negoci internacional:

 • Despeses de desenvolupament i/o integració d'eines digitals per l'optimització del negoci internacional.

Actius immaterials:

Adquisició d'eines digitals per l'optimització del negoci internacional:

 • Despeses derivades de la contractació, compra de programari d'intel·ligència de negoci i gestió amb clients internacionals.
 1. Promoció física

Despeses externes:

 • Participació en actes de promoció internacional: fires, congressos, exposicions, promoció en punt de venda, degustacions, seminaris, entre d'altres.
 • Despeses vinculades a l'organització de l'actuació com ara el lloguer d'espais, lloguer de mobiliari, decoració, intèrprets, entre d'altres.
 • Despeses vinculades a l'assistència a fires, congressos o qualsevol acte de promoció internacional: cost de l'entrada (una entrada per empresa i acte).
 • No es subvencionaran les activitats de promoció internacional ja subvencionades per ACCIÓ o altres organismes de promoció exterior.
 • Realització dels tràmits necessaris per a certificar/homologar un producte i/o registrar una marca a l'exterior.
 • Despeses vinculades al procés de certificació, homologació i registre de marca necessaris per a la comercialització internacional de productes, amb excepció de les taxes i l'enviament i devolució/destrucció de mostres després dels assajos.

No s'admetran les despeses relacionades amb la realització de les auditories i visites de seguiment/manteniment de certificacions obtingudes amb anterioritat, ni per la renovació de marques.

Despeses subvencionables:

Són subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades per la beneficiària en els terminis establerts

No es consideren subvencionables les despeses següents:

 • Despeses de personal.
 • Pagaments en efectiu.
 • Imports inferiors a 100 euros.
 • Despeses de viatge i allotjament.
 • Interessos deutors de comptes bancaris.
 • Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
 • Despeses de procediments legals i judicials.
 • Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos personals sobre la renda.
 • Despeses de transaccions financeres.
 • Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.
 • Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior a l'inici o finalització de l'actuació atorgada.
 • Despeses vinculades a la preparació del dossier tècnic i administratiu per a la tramitació de l'ajut, tant les de col·laboracions com les hores de seguiment de visites tècniques per part de l'Administració, i en general qualsevol despesa de gestió de l'ajut.
 • Les inversions en obra civil, terrenys i edificis.
 • Els vehicles de transport.
 • Despeses d'organització d'agendes de contactes.

Els projectes hauran de tenir una despesa sol·licitada mínima de 12.500 euros.

Quantia:

La quantia de les subvencions serà com a màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 15.000 euros.

La despesa mínima, realitzada i correctament justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és d’un 60% de la despesa considerada subvencionable.

Característiques:

 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • Les actuacions subvencionades es podran dur a terme entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2024. Sense possibilitat d’ampliació.
 • Ajuts subjectes al règim de minimis.
 • Es pagarà una bestreta del 60% de l'ajut una vegada rebuda la resolució d'atorgament. El pagament del 40% que resta es farà, si escau, un cop l'activitat subvencionada es justifiqui degudament.

Termini de sol·licitud:

De les 9 h del 10 d'octubre fins a les 14 h del 13 de desembre de 2023.

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.