Loading...

PERTE Descarbonización Industrial

OBJECTE

Ajuts per actuacions de descarbonització d'instal·lacions industrials de la indústria manufacturera.Ajuts per actuacions de descarbonització d'instal·lacions industrials de la indústria manufacturera.

BENEFICIARIS

Societats mercantils estatals i societats mercantils privades constituïdes a Espanya i amb residència fiscal o establiment permanent a Espanya, que portin a terme una activitat industrial, entenent com a tal qualsevol activitat econòmica inclosa en les divisions 7, 8 y 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009). S’inclouen també les activitats de valorització a escala industrial enquadrades a la secció 38.3x del CNAE-2009, sempre que disposin en el moment de la sol·licitud de la corresponent autorització de gestió de reidus, i el projecte a realitzar es classifiqui com a pertanyent a les operacions de valorització: R2, R3, R4, R5 (amb exclusió de la neteja de sol), R6, R7, R8, R9, R11 I R12 (amb algunes exclusions).

LINIES D’ACTUACIÓ SUBVENCIONABLE

 • Reducció d’emissions directes de la instal·lació, que pot ser en les següents àrees:
  • Descarbonització fonts energia
  • Gestió energètica integral de processos industrials
  • Descarbonització per reducció de recursos naturals
  • Captura, magatzematge i us de carboni
 • Millores substancials de l’eficiència energètica per estalvi d’energia elèctrica
 • Instal·lacions d’energies renovables per autoconsum en processos productius de la instal·lació
 • I+D+i per impulsar la descarbonització del projecte tractor de la instal·lació principal

Aquests projectes es podran incloure dins una línia d’ajut específic, de manera que cada un dels mateixos tindrà associades diferents conceptes d’inversió subvencionable i diferents percentatges d’ajut. Les línies d’ajut i tipologies de projecte són les següents:

 • Línia de recerca industrial, desenvolupament i estudis de viabilitat
 • Línia de projectes d’innovació en matèria d’organització i processo
 • Línia d’ajuts d’inversió per la protecció del medi ambient i la descarbonització industrial amb caràcter innovador
 • Inversions en mesures d’estalvi energètic o eficiència energètica de caràcter innovador
 • Inversions en promoció de l’energia procedent de fonts renovables per l’autoconsum d’energia directament utilitzada per processos industrials
 • Estudis mediambientals, incloses les auditories energètiques o viabilitat tècnica o econòmica associada
 • Línia ajuts en favor de PIMES.

DESPESES SUBVENCIONABLES

En funció de la línia d’ajut en què s’emmarqui el projecte es podran subvencionar diferents conceptes d’inversió:

 • Línia de recerca industrial, desenvolupament i estudis de viabilitat i Línia de projectes d’innovació en matèria d’organització i processos:
  • Despeses personal intern
  • Despeses instrumental i material inventariable
  • Despeses de recerca contractual, coneixements tècnics o patents
  • Despeses Informe de certificació per entitat acreditada per ENAC
  • Despeses de consultoria per desenvolupaments conceptuals I+D+i
  • Despeses generals associades al projecte
  • Despeses d’estudis de viabilitat
 • Línia ajut per protecció del medi ambienti descarbonització industrial, Línia d’inversions per la millora de l’eficiència energètica amb caràcter innovador, Línia d’ajuts per projectes de promoció de l’energia procedent de fonts renovable per autoconsum d’energia:
  • Aparells i equips de producció. Adquisició d’actius fixos materials vinculats directament a la producció i als objectius del projecte. En queden exclosos els elements de transport exterior.
  • Edificació i instal·lacions. Inversions materials per a l'adequació de naus industrials existents, així com de les instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu. Les despeses d'edificació i instal·lacions no poden suposar més del 70 per cent de la despesa finançable del projecte primari.
  • Actius immaterials. Inversions en actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l'adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.
  • Col·laboracions externes. Les necessàries per al disseny i/o redisseny de processos directament vinculats amb les inversions vinculades als objectius del projecte. Queda expressament exclosa qualsevol forma de consultoria associada a la gestió i tramitació del finançament sol·licitat.
  • Els costos dels estudis mediambientals o auditories energètiques.
 • Línia de projectes d’estudis mediambientals:
  • Costos estudis mediambientals associats a inversions de millora de la protecció mediambiental
 • Línia d’ajuts d’inversió en favor de la PIME:
  • Aparells i equips de producció. Adquisició d’actius fixos materials vinculats directament a la producció i als objectius del projecte. En queden exclosos els elements de transport exterior.
  • Edificació i instal·lacions. Inversions materials per a l'adequació de naus industrials existents, així com de les instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu. Les despeses d'edificació i instal·lacions no poden suposar més del 70 per cent de la despesa finançable del projecte primari.
  • Actius immaterials. Inversions en actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l'adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.
TIPUS I QUANTIA DE L'AJUT

L’import total que es podrà concedir sumant el préstec i la subvenció serà d’un màxim del 80% del total del pressupost del projecte.

Les intensitats de subvencions brutes màximes (subvenció a fons perdut + ajut equivalent del préstec) dependran del tipus de projecte i empresa, segons el següent quadre:

RÈGIM DE CONCESSIÓ I PRESSUPOST DE LA LÍNIA
 • Dotació pressupostària: 999.800.000 euros (499.800.000 euros en forma de subvenció i 500.000.000 euros en forma de préstec).
 • Concesió: Per concurrència no competitiva (avaluació dels projectes en funció de l’ordre d’entrada de les sol·licituds).

TERMINI

Es pot sol·licitar del 24/01/2024 al 17/04/2024.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.