Loading...

Ajuda a les actuacions de rehabilitació d'edificis

En el marc dels ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges, amb l'objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica, es deriva el Programa 3, enfocat a les Actuacions de Rehabilitació d'Edificis. 

 

Les actuacions subvencionables dins d'aquest programa són: 

 • Obres de rehabilitació que tinguin una reducció del 30% de consum d’energia primària no renovable.
 • Energia Renovable (Fotovoltaica, tèrmica, Biomassa, Aerotèrmia, Geotèrmia, eòlica...)
 • I també una reducció de la demanda energètica global de calefacció i refrigeració
  • Zona climàtica:  Província BCN ( C, D i E), Girona (C, D i E), Lleida (D i E) Tarragona (B, C, D i E)
  • C < 400 m altura 25% reducció
  • D i E >= 400 m altura 35% reducció
  • B no aplica
 • Si hi ha protecció especial potser no aplica la zona climàtica
 • Si ja s’ha fet aïllament en els últims 4 anys i es pot justificar no aplica la zona climàtica

 

Els potencials beneficiaris d'aquest ajut són:

 • Propietaris (físics o jurídics) o usufructuaris d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats o residencial col·lectiva.
 • Comunitats de propietaris o agrupacions de propietaris
 • Societats cooperatives compostes per a propietaris d’habitatges o edificis
 • Empreses arrendatàries o concessionàries 
 • Aquestes ajudes no tenen caràcter incentivador. En aquest sentit, es poden presentar obres inicades des de l'1 de febrer de 2020 i finalitzades quan es presenta la sol·licitud.

 

Compatibilitats de l'ajut:

Si el projecte prové del programa 5 per a la redacció de projectes de rehabilitació es descomptarà la quantitat rebuda de la quantitat de la subvenció a càrrec del programa. És compatible amb altres ajudes pel mateix objecte sempre que no es superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ho admetin.

 

Mètode de valoració:

Per ordre d’entrada.

 

Característiques tècniques

 • Disposar de projecte o si no és necessari de memòria compliment CTE firmada per tècnic (arquitecte o aparellador?). S’ha d’incloure estudi de gestió de residus amb 70% no perillosos reutilitzats, reciclats o recuperats
 • Llibre de l’edifici per a la rehabilitació
 • Disseny ha de demostrar circularitat amb referència ISO20887 (capacitat desmotatge o adaptabilitat dels edificis, us eficient dels recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a la reutilització i reciclatge)
 • Retirar el que contingui amiant
 • Edificis residencial col·lectiu: 50% superfície sobre rasant ús de residència i autorització comunitat de propietaris
 • Ha de disposar de la ITE (Inspecció Tècnica de l’Edifici) Prèvia a la sol·licitud i presentats i admesos a l’AHC

 

Costos elegibles

Es pot incloure:

 • Costos de gestió inherents al desenvolupament de les actuacions i despeses associades
 • Honoraris de professionals que intervinguin gestió i desenvolupament de les actuacions
 • Redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris
 • Les despeses derivats de la tramitació administrativa
 • Altres despeses generals similars
 • IVA i impostos indirectes sempre que no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial
 • No elegible:
 • Llicencies, Taxes, impostos i tributs

 

Documentació necessària per a la sol·licitud i la justificació

 • Arquitecte o aparellador complimenta requisits tècnics en un formulari on-line
 • El destinatari presenta a col·legi administrador de finques i aquests fan informe avaluació
 • Arquitecte o aparellador presenten projecte o memòria a visar al seu col·legi i aquest complimenten pas 3
 • Sol·licitar ajuda. On-line. S’ha de fer formulari
 • Resposta administració
 • Si en la sol·licitud no s’havien finalitzat les obres. Arquitecte o aparellador complimentaran formulari on-line i aportarà la documentació necessaris
 • Si en la sol·licitud no s’havien finalitzat les obres.   El destinatari presenta a col·legi administrador de finques el tancament d’obra i aquests fan informe avaluació
 • Si en la sol·licitud no s’havien finalitzat les obres.  Arquitecte o aparellador ha de presentar el final d’obra al seu col·legi que posteriorment ha de fer el pas 7 informe d’avaluació i idoneïtat

 

Punts a tenir en compte

 • No es necessari Residència habitual, però qui estigui empadronat a l'habitatge objecte de la subvenció, ha de ser o bé el propietari, un arrendatari o un usufructuari.
 • No entra BCN ni àrea metropolitana
 • Exclòs si hi ha canvi d’ús
 • Exclòs actuacions que enderroquin tot l’edifici mantenint només façana
 • Exclòs en habitatges unifamiliars que s’utilitzin com a ús turístic
 • Edificis unifamiliars renuncia a ús turístic durant 10 anys

 

Inversió mínima:

No es detalla

 

El termini màxim de sol·licitud és el 30 de junt de 2024.

 

Un cop presentada la sol·licitud, el període màxim d'execució de les obres dels edificis no podrà excedir els 18 mesos des de la data de concessió de l'ajuda. Aquest límit es pot ampliar fins a 24 mesos en edificis o actuacions que afectin a 40 o més habitatges. També es pot demanar una ampliació quan la llicència municipal es demori més de 6 meses des de la sol·licitud.

 

El període màxim de justificació és de 3 mesos a comptar des de la finalització del termini d'execució.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.