Loading...

Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya

Objecte:

Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del model de negoci, ampliació de capacitats productives o creació de nous establiments industrials

 

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre les empreses industrials i de serveis a la producció amb codi de classificació catalana d'activitat econòmica del 10 al 33 que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya.

Es considera que una empresa és de nova implantació quan el projecte presentat és per instal·lar el seu primer centre productiu a Catalunya.

 

Despeses subvencionables:

Pel que fa als projectes d'inversió:

 • L'adquisició d'actius materials o immaterials del projecte d'inversió presentat.
 • Els imports d'instal·lacions, obra civil i d'altres que no siguin maquinària del procés productiu, no podran superar, amb caràcter general, el 25% del total de la inversió subvencionable.

Pel que fa al circulant:

 • Es consideren subvencionables les despeses de circulant relatives exclusivament a activitats de producció i fabricació.

No es consideraran subvencionables les despeses d'enginyeria del projecte, despeses de consultoria del projecte, els interessos deutors de comptes bancaris, interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, despeses de procediments judicials, impostos indirectes, IVA inclòs, despeses de transaccions financeres, despeses de transport i empaquetatge, despeses de formació, despeses de desplaçament, manutenció i allotjament, comissions i pèrdues de canvi, i totes les despeses justificades amb factures de data fora del període d'execució. Amb caràcter general queda exclosa la compra de naus i actius immobiliaris destinats a l'activitat industrial.

 

Període d'execució:

Les activitats objecte d'aquestes subvencions s'han d'executar, amb caràcter general, des dels 3 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud i fins a un màxim de 24 mesos posteriors a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut

 

Tipus d'ajut:

El procediment de concessió de les subvencions és de concurrència no competitiva i s'inicia l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

 

Quantia:

l Departament d'Empresa i Treball assumirà la garantia de fins al 49% del risc viu dels préstecs formalitzats per mitjà de l'Institut Català de Finances.

Les condicions dels préstecs públics amb subvenció en forma de garantia del DEMT són les següents:

 • Import dels préstecs: Per a operacions d'inversió, amb caràcter general, s'estableix un import mínim de préstec de 250.000,00 euros i un import màxim de préstec de 5.000.000,00 euros. L'import de la inversió subvencionable pot incloure despeses de circulant fins a un màxim del 20%. Per a operacions exclusivament de circulant, amb caràcter general, s'estableix un import mínim del préstec de 100.000,00 euros i un màxim d'1.000.000,00 euros.
 • Termini: Amb caràcter general, el termini màxim del préstec, en el cas d'inversió, serà de fins a deu anys, amb la possibilitat d'un període de carència d'amortització de fins a dos anys, inclòs en aquest termini. En el cas del circulant, amb caràcter general, serà de fins a cinc anys, amb un període de carència de fins a un any inclòs en aquest termini.
 • Desemborsament: En una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a vint-i-quatre mesos a comptar des de la data de la resolució d'atorgament de la subvenció
 • Tipus d'interès: El tipus d'interès dels préstecs serà variable de l'EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%.
 • Amortització: Amortitzacions mensuals sota un sistema francès.
 • Comissions:
  • Obertura, màxim del 0,25%.
  • Cancel·lació: total o parcial màxim del 0,25% amortitzat.
 • Interès de demora: Tipus vigent + 6%
 • Garantia: La garantia serà a càrrec de la persona beneficiària, i la que a criteri de l'ICF es consideri suficient, per un màxim del percentatge no garantit pel Departament d'Empresa i Treball, sempre que les condicions de risc de la companyia i els criteris de valoració que en fa l'ICF ho permetin.

 

Termini:

El termini de presentació quedarà establert en la convocatòria corresponent que es publicarà properament al DOGC

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.