Loading...

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)

Objecte

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació i projectes d'inversió en actius fixes.

 

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d'establir-lo, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, de centres d'atenció telefònica o centres de contacte, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, de conservació de carn, d'elaboració de productes carnis i de producció primària de productes agrícoles.

En el cas de projectes de l'acció 2.5 i de l'acció 2.7 només podran ser beneficiàries les microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME)

Per les despeses d'actius materials i immaterials de l'Acció 2.3, de l'Acció 2.4, de l'Acció 2.5 i de l'Acció 2.6, no es consideren beneficiàries les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles

 

Actuacions i despeses subvencionables

Es consideraran projectes d'alt impacte els projectes d'inversió, tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en procés d'establir-s'hi, d'acord amb les característiques que es descriuen a continuació:

 

Línia 1: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte de creació d'ocupació. Es podran subvencionar les següents accions:

 • Acció 1.1: Projectes de creació d'ocupació en centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions,
  • Només seran elegibles els projectes de nous centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions i els projectes que impliquin el desenvolupament d'una nova activitat clarament diferenciada de l'activitat actual d'un centre existent.
  • En el cas de centres de desenvolupament de videojocs, el desenvolupament d'un nou videojoc s'entendrà com una activitat clarament diferenciada de l'activitat actual d'un centre existent.
  • En el cas de nous centres que requereixin la creació d'una nova societat, s'acceptaran aquells centres legalment constituïts a partir del 1 de gener del 2023.
  • Els projectes s'hauran de dur a terme a municipis que no formin part de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental.
  • La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25.

 

 • Acció 1.2: Projectes de creació d'ocupació en centres de decisió d'àmbit supraregional,
  • Necessàriament hauran d'anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia d'un grup empresarial a nivell supraregional.
  • La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.

 

 • Acció 1.3: Projectes de creació d'ocupació en projectes industrials,
  • Projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l'assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria.
  • També seran elegibles els projectes de centres logístics de matèries primes o components destinats a una activitat industrial productiva localitzada a Catalunya o els projectes de centres logístics de productes acabats produïts a Catalunya per l'empresa sol·licitant de l'ajut o per alguna empresa que formi part del mateix grup empresarial.
  • Estan explícitament exclosos els centres logístics de supermercats o grans superfícies i els centres logístics dedicats al comerç electrònic.
  • La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.

 

 • Acció 1.4: Projectes estratègics per a l'economia catalana intensius en creació d'ocupació.
  • La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 200.

 

 • Acció 1.5: Projectes de creació d'ocupació en centres de R+D+I,
  • Centres o unitats o àrees diferenciades d'una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.
  • La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 8.

 

 • Acció 1.6: Projectes de creació d'ocupació localitzats a l'àmbit territorial d'aplicació del fons creat per a finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa de les zones afectades per l'impacte ambiental de la producció d'energia elèctrica nuclear
  • Aquest àmbit geogràfic es correspon amb els municipis de Catalunya que es troben en un cercle no superior a trenta quilòmetres de radi, concèntric amb les centrals nuclears, dins les zones de planificació I i II del Pla d'emergència nuclear exterior a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs (PENTA).
  • Aquests municipis són els que s'estableixen a l'annex 3 d'aquestes bases.
  • Només seran elegibles els projectes industrials o de serveis a la indústria. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 3.

 

Línia 2: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte en actius fixes. Es podran subvencionar les següents accions:

 

 • Acció 2.1: Projectes d'inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l'empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva.
  • La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 3.000.000 euros.
  • En el cas de projectes de centres logístics només seran elegibles els projectes de centres logístics de matèries primes o components destinats a una activitat industrial productiva localitzada a Catalunya o els projectes de centres logístics de productes acabats produïts a Catalunya per l'empresa sol·licitant de l'ajut o alguna empresa que formi part del mateix grup empresarial.
  • Estan explícitament exclosos els centres logístics de supermercats o grans superfícies i els centres logístics dedicats al comerç electrònic.

 

 • Acció 2.2: Projectes d'inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l'empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva, localitzats a municipis de zones afectades per activitats de producció d'energia elèctrica d'origen nuclear
  • Aquest àmbit geogràfic es correspon amb els municipis de Catalunya que es troben en un cercle no superior a trenta quilòmetres de radi, concèntric amb les centrals nuclears, dins les zones de planificació I i II del Pla d'emergència nuclear exterior a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs (PENTA).
  • Aquests municipis són els que s'estableixen a l'annex 3 d'aquestes bases.
  • Només seran elegibles els projectes industrials o de serveis a la indústria.
  • La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 100.000,00 euros.

 

 • Acció 2.3: Projectes d'inversió en actius fixes en centres de R+D+I,
  • Centres o unitats o àrees diferenciades d'una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.
  • La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 500.000,00 euros.

 

 • Acció 2.4: Projectes estratègics per a l'economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments de les empreses ja presents.
  • La despesa mínima acceptada en actius fixes productius ha de ser de 10.000.000,00 d'euros i es requereix la creació neta de com a mínim 30 llocs de treball directes.
  • No seran elegibles els projectes de centres logístics o projectes de centres de distribució.
  • Els projectes elegibles s'han de dur a terme en algun dels municipis inclosos al mapa d'ajuts de finalitat regional (veure annex 2).

 

 • Acció 2.5: Projectes estratègics per a l'economia catalana duts a terme per petites i mitjanes empreses,
  • Han de suposar la implantació de noves empreses a Catalunya, l'obertura de nous emplaçaments de les empreses ja presents o una ampliació i/o diversificació de l'activitat d'emplaçaments ja existents.
  • La despesa mínima acceptada en actius fixes productius ha de ser de 10.000.000,00 d'euros i es requereix la creació neta de com a mínim 30 llocs de treball directes.
  • No seran elegibles els projectes de centres logístics o projectes de centres de distribució.

 

 • Acció 2.6: Projectes estratègics per a l'economia catalana d'infraestructures de producció audiovisuals.
  • Seran elegibles els projectes d'implantació de nous platós audiovisuals.
  • La despesa mínima acceptada en actius fixes ha de ser de 20.000.000,00 d'euros.
  • Els projectes elegibles s'han de dur a terme en algun dels municipis inclosos al mapa d'ajuts de finalitat regional (veure annex 2).

 

 • Acció 2.7: Projectes estratègics per a l'economia catalana d'infraestructures de producció audiovisuals duts a terme per petites i mitjanes empreses.
  • Seran elegibles els projectes d'implantació de nous platós audiovisuals.
  • La despesa mínima acceptada en actius fixes ha de ser de 20.000.000,00 d'euros.

 

 • Acció 2.8: Projectes estratègics per a l'economia catalana en l'àmbit de la sostenibilitat mediambiental.
  • Seran elegibles projectes industrials que contribueixin substancialment a la transició cap a una economia circular, que millorin la sostenibilitat i circularitat dels seus processos, recursos, materials i productes per impulsar un nou model de producció i consum que redueixi i/o previngui la generació de residus.
  • També seran elegibles projectes de descarbonització de processos productius que impliquin una reducció de les emissions de carboni i/o una gestió energètica eficient així com projectes vinculats a la fabricació de nous productes més sostenibles a nivell mediambiental en comparació amb els productes equivalents tradicionals amb unes funcions i/o propietats similars.
  • La despesa mínima acceptada en actius fixes productius ha de ser de 20.000.000,00 d'euros.
  • No seran elegibles els projectes de centres logístics o projectes de centres de distribució.

 

 

Per aquesta convocatòria s’entén:

 • Actius materials: maquinària, equipament i instrumental de laboratori i instal·lacions de nova adquisició directament vinculades al procés productiu i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents.
 • Actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l'adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats i adquisició de software vinculat al procés productiu.

S'exclouen com a despeses subvencionables les despeses en actius immobiliaris, obra civil, instal·lacions associades a l'obra civil i despeses d'enginyeria, excepte pels projecte localitzats a l'àmbit territorial d'aplicació del fons creat per a finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa de les zones afectades per l'impacte ambiental de la producció d'energia elèctrica nuclear, també serà subvencionable l'adquisició de sòl industrial i les despeses d'obra civil, edificacions i instal·lacions generals vinculades al projecte, amb un màxim del 40% del pressupost acceptat.

 

En el cas d'empreses amb més d'un centre de treball a Catalunya, la creació neta de llocs de treball es determinarà tenint en compte tots aquests centres. Només es podrà considerar dins la creació neta d'ocupació la contractació de personal transferit d'altres centres del grup establerts a Catalunya sempre i quan aquesta contractació s'hagi realitzat dins del període d'execució del projecte i quan aquests llocs de treball estiguin directament vinculats al projecte objecte de l'ajut.

Pel que fa als projectes amb despeses subvencionables d'actius fixos (Línia 2), caldrà tenir en compte:

No s'acceptarà l'adquisició d'actius de segona mà.
Els actius fixes subvencionables seran explotats a l'establiment de la beneficiària de l'ajut, seran considerats elements d'actiu amortitzable i seran adquirits a un tercer en condicions de mercat.
La beneficiària podrà subcontractar fins a un 80% de l'activitat subvencionada prèvia acceptació expressa per part d'ACCIÓ

En tots els casos, es considerarà subvencionable la despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació de l'actuació subvencionada al que es refereix la base 14 de l'annex.

Son subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades en els terminis establerts en aquestes bases. El cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

 

Quantia

En funció de la tipologia de projecte, la intensitat de l'ajut i l'import d'ajut màxim són els que s'estableixen a continuació:

 

Línia

Acció

Intensitat màxima d'ajut

Import màxim ajut

1. Projectes d'inversió empresarial d'Alt impacte de creació d'ocupació

 

1.1 Projectes de creació d'ocupació en centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions

30%

200.000,00 euros

1.2 Projectes de creació d'ocupació en centres de decisió d'àmbit supraregional

30%

500.000,00 euros

1.3 Projectes de creació d'ocupació en projectes industrials

30%

 

500.000,00 euros

1.4 Projectes estratègics per a l'economia catalana intensius en creació d'ocupació

30%

 

500.000,00 euros.

2.250.000,00 euros en el cas de centres de R+D+i

1.5 Projectes de creació d'ocupació en centres de R+D+I

30%

500.000,00 euros

1.6 Projectes de creació d'ocupació localitzats a zones afectades per la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear.

70%

1.000.000,00 euros

2. Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte en actius fixes

2.1 Projectes d'inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l'empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva

10%

500.000,00 euros

2.2 Projectes d'inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l'empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva localitzats a municipis de zones afectades per la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear.

60%

2.250.000,00 euros

2.3 Projectes d'inversió en actius fixes en centres de R+D+I

15%

500.000,00 euros

2.4 Projectes estratègics per a l'economia catalana

15%

Veure taula 1

2.5 Projectes estratègics per a l'economia catalana duts a terme per petites i mitjanes empreses

10%

2.6 Projectes estratègics per a l'economia catalana d'infraestructures de producció audiovisuals

15%

Veure taula 2

2.7 Projectes estratègics per a l'economia catalana d'infraestructures de producció audiovisuals duts a terme per PIMEs

10%

2.8 Projectes estratègics per a l'economia catalana en l'àmbit de la sostenibilitat mediambiental

10%

2.250.000,00 euros

 

L'import màxim de l'ajut en el cas de Projectes estratègics per a l'economia catalana (acció 2.4) i en el cas de Projectes estratègics per a l'economia catalana duts a terme per petites i mitjanes empreses (acció 2.5) es determinarà de la següent manera:

 

Puntuació del projecte

(segons els criteris de valoració de la base 8)

250-300

301-400

401-500

Despesa
subvencionable
acceptada

10.000.000€ -
19.999.999€

500.000€

1.000.000€

1.500.000€

20.000.000€ -
54.999.999€

2.000.000€

3.000.000€

4.000.000€

55.000.000€ -
110.000.000€

4.000.000€

5.500.000€

12.380.000€ (acció 2.4)

8.250.000€ (acció 2.5)

 

L'import màxim de l'ajut en el cas de Projectes estratègics per a l'economia catalana d'infraestructures de producció audiovisuals (acció 2.6) i en el cas de Projectes estratègics per a l'economia catalana d'infraestructures de producció audiovisuals duts a terme per PIMEs (acció 2.7) es determinarà de la següent manera:

 

Puntuació del projecte

(segons els criteris de valoració de la base 8)

250-300

301-400

401-500

Despesa
subvencionable
acceptada

20.000.000€ -
54.999.999€

1.000.000€

2.000.000€

3.000.000€

55.000.000€ -
110.000.000€

3.000.000€

5.500.000€

12.380.000€ (acció 2.6)

8.250.000€ (acció 2.7)

 

En el cas de Projectes estratègics per a l'economia catalana (acció 2.4) i Projectes estratègics per a l'economia catalana d'infraestructures de producció audiovisuals (acció 2.6) amb una despesa subvencionable de més de 55M€ s'utilitzarà la següent fórmula per determinar l'import màxim d'ajut:

 

Import màxim de l'ajut = R × (A + 0,50 × B + 0 × C)

 

Sent R el 15%; A els 55 milions EUR inicials dels costos subvencionables, B la part dels costos subvencionables compresos entre 55 i 110 milions EUR, i C la part dels costos subvencionables per sobre de 100 milions EUR.

 

Termini d’execució:

Els projectes hauran d'iniciar-se a partir de l'1 de gener de 2024 i finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2026.

 

Termini presentació sol·licitud

Des de les 09:00 hores ddel 12 d'abril de 2024, fins a les 14:00 hores del 6 de maig de 2024.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.