Loading...

Kit Consulting – Assessorament digital a PIMES

OBJECTE
El Govern destinarà 300 milions d'euros de fons europeus per llançar 'Kit Consulting', un programa destinat a les pimes perquè contractin serveis d'assessorament digital especialitzat i personalitzat per als seus negocis i amb què pretén arribar a 15.000 petites empreses.

 

BENEFICIARIS
Aquest nou paquet dajuts a la digitalització està dividit en tres trams de subvencions.

 1. A pimes d'entre 10 i menys de 50 treballadors, amb una quantia de 12.000 euros;
 2. A pimes d'entre 50 i menys de 100 treballadors, amb un import de 18.000 euros,
 3. A empreses mitjanes d'entre 100 i menys de 250 treballadors, amb una ajuda de 24.000 euros.

L'empresa beneficiària haurà de fer servir el bo en la contractació d'un o diversos serveis d'assessorament mitjançant la formalització d'acords de prestació de serveis d'assessorament amb els agents digitals adherits. Aquests assessors seran els encarregats de realitzar el servei d'assessorament elegit per l'empresa i els qui guiaran la pime en els passos que hauran de seguir per continuar amb el procés de digitalització.

 

REQUISITS
Els requisits per accedir a aquest paquet d'ajuts són

 • Que la pime tingui el domicili fiscal a Espanya
 • Que a aquesta se'l consideri una pime
 • Estar inscrit al cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o al cens equivalent de l'Administració Tributària Foral
 • Tenir una antiguitat mínima que s'estableixi a les convocatòries
 • No tindre la consideració d'empresa en crisi
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, entre d'altres
 • Que no estigui sotmesa a cap altra de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions
 • No superar el límit dajuts de minimis.

 

LÍNIES D'ACTUACIÓ
En aquest paquet nou, les pimes podran accedir a diversos serveis d'assessorament. Aquests serveis són per assessorar-se en els següents àmbits:

 • Intel·ligència Artificial (IA)
 • Serveis dassessorament en anàlisi de dades
  • Bàsic
  • Avançat
 • Assessorament en vendes digitals; en processos de negoci o processos de producció
 • Assessorament en estratègia i rendiment de negoci
 • Servei dassessorament en ciberseguretat
  • Bàsic
  • Avançat
  • Preparació per a la certificació
 • Assessorament 360 en transformació digital.

L'objecte de la subvenció al programa Kit Digital i el programa Kit Consulting està clarament diferenciat. Mentre que Kit Digital subvenciona a les PIMEs l'adquisició de solucions de digitalització, el programa Kit Consulting subvenciona a les PIMEs la contractació de serveis d'assessorament en transformació digital però no finança l'adquisició de solucions ni eines de digitalització.

 

QUANTIA SUBVENCIONABLE I COBRAMENT
Aquest nou paquet dajuts a la digitalització està dividit en tres trams de subvencions.

 1. A pimes d'entre 10 i menys de 50 treballadors, amb una quantia de 12.000 euros;
 2. A pimes d'entre 50 i menys de 100 treballadors, amb un import de 18.000 euros,
 3. A empreses mitjanes d'entre 100 i menys de 250 treballadors, amb una ajuda de 24.000 euros.

La pime cedirà el dret de cobrament de l'ajuda als agents digitalitzadors, de manera que l'assessor serà qui rebi el pagament de l'ajuda una vegada shagi justificat la prestació del servei. Aquesta forma d'obtenció de l'ajut és idèntica a la de la convocatòria del Kit Digital.

Per línies d'actuació, les quantíes i activitats a desenvolupar són les següents:


Servei d'Assessorament en Intel·ligència Artificial: 6.000 € per a:

 • Identificació de data sets rellevants per a la implementació d'algorismes d'IA, amb la finalitat de millorar la comprensió de la informació a través d'aquestes tècniques avançades.
 • Assessoria per a la creació de protocols de governança de dades amb normatives d'IA, garantint-ne la validesa i la veracitat quan apliqui la IA.
 • Anàlisi d'eines d'IA per a la gestió de dades, fent recomanacions basades en la realitat de l'empresa i la capacitat d'inversió.
 • Orientació sobre com les tècniques d'IA poden derivar informació valuosa a partir de les dades existents per impulsar la presa de decisions estratègiques.
 • Capacitació en l'ús estratègic de les tècniques d'IA en el maneig de dades.
 • Desenvolupar i executar un cas d'ús adaptat al negoci, relacionat amb l'aplicació de la intel·ligència artificial.

 

Servei d'Assessorament en Anàlisi de Dades (Bàsic): 6.000 € per a:

 • Identificació de les dades de la pime que millori l'entesa de la informació disponible.
 • Analitzar les diferents opcions d'eines d'intel·ligència artificial per explotar i visualitzar les dades, recomanant la que s'adapti més bé a la situació actual de l'empresa i la inversió necessària per a la seva adopció.
 • Establir informació de valor a partir del tractat de dades amb algorismes d'intel·ligència artificial.
 • Assessorament específic sobre l'explotació de les dades mitjançant l'eina escollida.
 • Opcionalment, assessorament sobre els processos de govern, gestió i gestió de qualitat de la dada d'acord amb les especificacions UNE 0077 “Govern de la dada”, UNE 0078 “Gestió de la Dada” i UNE 0079 “Gestió de la qualitat de la dada”.
 • Desenvolupar i executar un cas d'ús adaptat al negoci en anàlisi de dades (nivell bàsic).
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA a l'àmbit de l'anàlisi de dades.

 

Servei d'Assessorament en Anàlisi de Dades (Avançat): 6.000 € per a:

 • Identificació de les dades de la pime, obtenció de la valoració i avaluació del seu ús en conjunció amb altres fonts.
 • Generar i obtenir informació de valor a partir del tractat de dades amb algorismes d'intel·ligència artificial per millorar la presa de decisions basades en les dades.
 • Proporcionar assessorament per a la comprensió de les dades i el maneig d'eines de gestió de les dades.
 • Opcionalment, assessorament sobre l'avaluació de la capacitat dels processos de govern, gestió i gestió de qualitat de la dada seguint l'especificació UNE 0080 de Guia d'avaluació del Govern, Gestió i Gestió de la Qualitat de la Dada i l'especificació UNE 0081 » Guia davaluació de la qualitat de dades».
 • Desenvolupar i executar un cas d'ús adaptat al negoci utilitzant tècniques d'intel·ligència artificial, en anàlisi de dades (nivell avançat).
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA a l'àmbit de l'anàlisi de dades avançat.

 

Servei d'Assessorament en Vendes Digitals: 6.000 € per a:

 • Analitzar la situació actual de l'empresa en vendes digitals, posicionament a RRSS i presència a internet.
 • Conscienciar els empleats sobre la importància i les tècniques de venda en línia i màrqueting digital.
 • Definició d'una estratègia de vendes en línia i presència digital (RRSS, posicionament en motors de cerca, Google Analytics, etc.) a mitjà i llarg termini, utilitzant models predictius basats en IA.
 • Desenvolupar i executar un cas d'ús adaptat al negoci utilitzant les tècniques apropiades d'intel·ligència artificial a l'àrea de vendes digitals.
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA a l'àmbit de les vendes digitals.

 

Servei d'Assessorament en Processos de Negoci o Procés de Producció: 6.000 € per a:

 • Comprensió de les metes estratègiques, punts clau i objectius de la pime i alinear-les amb enfocament en la digitalització, ús de la intel·ligència artificial i millora dels seus processos empresarials (o, si escau, procés de fabricació seleccionat).
 • Analitzar els processos empresarials que la pime duu a terme actualment, per identificar àrees que podrien beneficiar-se de millores o, en el cas d'haver seleccionat un procés productiu o de fabricació, anàlisi de la situació actual del procés de fabricació seleccionat, identificant àrees de oportunitat per a leficiència, qualitat i millora contínua.
 • Comunicar de manera efectiva als empleats la rellevància estratègica de la digitalització de processos, destacant com això no només optimitza el treball diari, sinó també enforteix la competitivitat.
 • Proporcionar assessorament especialitzat en eines de gestió de processos de negoci i d'intel·ligència artificial, abastant des de vendes i recursos humans fins a la gestió de projectes, i destacant solucions específiques per millorar l'eficiència i la qualitat. Si, al seu lloc, s'ha optat per un procés d i fabricació, assessorament en eines i tecnologia per optimitzar i automatitzar aquest procés productiu.
 • Desenvolupar i executar un cas d'ús adaptat al negoci utilitzant les tècniques apropiades, per optimitzar un procés de negoci o, si escau, procés de fabricació.
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA en l'àmbit dels processos de negoci o, si escau, processos de producció

 

Servei d'Assessorament en Estratègia i Rendiment de Negoci: 6.000 € per a:

 • Analitzar la situació actual de l'empresa en intel·ligència de negoci per avaluar necessitats, identificar bretxes en l'ús de tecnologies d'intel·ligència de negoci i detectar oportunitats de millora.
 • Plantejament de recomanacions per desenvolupar habilitats analítiques i fomentar una cultura de presa de decisions basada en el tractament de dades amb algorismes d'intel·ligència artificial a l'escenari competitiu actual.
 • Assessorament en la incorporació de tècniques i eines avançades d'aprenentatge automàtic, intel·ligència artificial i mineria de dades, entenent les especificitats de l'empresa i alineant-les als objectius del negoci.
 • Definició conjunta d'una estratègia a mitjà i llarg termini per a la implementació i l'optimització de la intel·ligència de negoci basada en millorar el rendiment.
 • Disseny i execució d'un cas d'ús que demostri l'efectivitat de les tècniques d'anàlisi de la competència per millorar l'estratègia i el rendiment del negoci.
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA en l'àmbit de l'estratègia i el rendiment de negoci.

 

Servei d'Assessorament en Ciberseguretat (Bàsic): 6.000 € per a:

 • Conèixer la situació actual de l'empresa davant de riscos, identificant els actius i les dades més valuoses per a l'activitat de l'empresa.
 • Garantir la continuïtat del negoci davant de possibles incidents de seguretat, minimitzant el risc d'interrupcions en l'activitat empresarial.
 • Elaborar i proporcionar un pla de resposta detallat davant de bretxes de seguretat, definint protocols i actuacions específiques en cas de ciberatac.
 • Establir i definir de manera conjunta amb la pime una estratègia de ciberseguretat personalitzada a curt i mitjà termini.
 • Complir les regulacions i els estàndards de seguretat relacionats amb la protecció de dades i la seguretat de la informació.
 • Preparar la documentació bàsica per a la implantació d'un SGSI (ISO27001 i ENS media-alta) per a un servei core ofert a clients o AAPP.
 • Desenvolupar i executar un cas d'ús adaptat al negoci utilitzant les tècniques apropiades, a l'àrea de ciberseguretat.
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA a l'àmbit de la ciberseguretat.

 

Servei d'Assessorament en Ciberseguretat (Avançat): 6.000 € per a:

 • Analitzar i fer proves de penetració i anàlisi de possibles vulnerabilitats de l'empresa coneixent l'entorn tecnològic i operatiu en què es desenvolupa.
 • Implantar procediments i eines de ciberseguretat per a la gestió diària, l'adquisició, la configuració, la protecció preventiva, i per a la detecció i resposta davant d'incidents.
 • Protegir de manera proactiva la pime contra atacs dirigits cap a les dades, millorant la resistència i la capacitat de resposta davant d'amenaces.
 • Conscienciar els empleats de la importància en matèria de ciberseguretat i fomentar una cultura organitzacional centrada en la ciberseguretat dins de l'organització i la gestió de riscos.
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA a l'àmbit de la ciberseguretat.
 • Desenvolupar i executar un cas d'ús adaptat al negoci utilitzant les tècniques apropiades, a l'àrea de ciberseguretat.

 

Servei d'Assessorament en Ciberseguretat (Preparació per a Certificació): 6.000 € per a:

 • Analitzar i fer proves de penetració i anàlisi de possibles vulnerabilitats de l'empresa coneixent l'entorn tecnològic i operatiu en què es desenvolupa.
 • Revisar les polítiques, plans i procediments de ciberseguretat de la pime, identificant deficiències i aspectes a millorar.
 • Protegir de manera proactiva la pime contra atacs dirigits cap a les dades, millorant la resistència i la capacitat de resposta davant d'amenaces.
 • Conscienciar els empleats de la importància en matèria de ciberseguretat i fomentar una cultura organitzacional centrada en la ciberseguretat dins de l'organització i la gestió de riscos.
 • Preparar la documentació per presentar-se a la certificació del seu SGSI per a un servei core que ofereixen a clients o AAPP (ISO27001 i ENS media-alta, segons la Guia CCN-STIC 825). Certificació no inclosa.
 • Desenvolupar i executar un cas d'ús adaptat al negoci utilitzant les tècniques apropiades, a l'àrea de ciberseguretat.

 

Servei d'Assessorament «360» en Transformació Digital: 6.000 € per

 • Analitzar els processos comercials existents per a iden tificar àrees de l'empresa que podrien beneficiar-se de la digitalització.
 • Dissenyar i implementar programes de conscienciació per educar els empleats sobre la importància estratègica de la transformació digital.
 • Avaluar les eines i tecnologies ja en ús, oferint assessorament per optimitzar-ne el rendiment i alinear-les amb els objectius de transformació digital.
 • Desenvolupar una estratègia clara i personalitzada que articuli els objectius, terminis i passos específics per a la transformació digital.
 • Establir un marc per a la innovació contínua i l'adaptabilitat a mesura que evolucionen les tecnologies digitals.
 • Desenvolupar i executar un cas d'ús adaptat al negoci, utilitzant les tècniques apropiades, que permeti conèixer els avantatges de la utilització d'eines digitals.
 •  Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA a l'àmbit de la Transformació Digital.

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD
Les PIMES interessades podran sol·licitar el Kit Consulting a partir del juny mitjançant un formulari electrònic, i diposaran d'un termini de 6 mesos.


Després de la comprovació que es compleixen tots els requisits, es notificarà a l'empresa si se li concedeix l'ajuda amb el lliurament d'un 'Bono d'Assessorament Digital', amb el qual posteriorment l'empresa haurà de seleccionar el seu assessor digital del 'Catàleg de assessors' i on també haureu de seleccionar els serveis.

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.