Loading...

Subvencions per a projectes de multilocalització

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de la línia de subvencions per a projectes de multilocalització

 

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses constituïdes com a societats de responsabilitat limitada o societat anònima, que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que compleixin els requisits següents:

 • Que hagin facturat en els darrers dos exercicis tancats i que la facturació corresponent al darrer exercici tancat sigui de com a mínim 500.000,00 euros en el cas que el projecte de multilocalització sigui no productiu i d'1.000.000,00 euros en el cas de productiu.
 • Que disposi d'un rati de solvència igual o superior a 1,2. El rati de solvència es considera: Actiu Total / Passiu Exigible a curt termini+ Passiu Exigible a llarg termini, del darrer exercici tancat.
 • Que el sector d'activitat no es correspongui amb la indústria de la defensa.

Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim dos ajuts per dues implantacions a l'exterior per aquesta convocatòria.

 

LÍNIES D’ACTUACIÓ

Es consideren subvencionables els projectes d'implantació a l'exterior ja sigui a través de la creació o bé l'adquisició d'una empresa a l'exterior en forma de: filial, sucursal, subsidiària, joint venture o bé oficina de representació, que pot ser de tipus productiu o no productiu (serveis, comercial, logística o combinada entre si).

Per considerar la implantació a l'exterior com de tipus productiu, l'activitat d'aquesta implantació ha d'estar inclosa en alguns dels següents codis de la CCAE-2009 (Classificació catalana d'activitats econòmiques)

 • 10 Indústria de productes alimentaris.
 • 11 Fabricació de begudes.
 • 12 Indústries del tabac.
 • 13 Indústries tèxtils.
 • 14 Confecció de peces de vestir.
 • 15 Indústria del cuir i del calçat.
 • 16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.
 • 17 Indústries del paper.
 • 18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.
 • 19 Coqueries i refinatge del petroli.
 • 20 Indústries químiques
 • 21 Fabricació de productes farmacèutics.
 • 22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.
 • 23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics.
 • 24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.
 • 25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.
 • 26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
 • 27 Fabricació de materials i equips elèctrics.
 • 28 Fabricació de maquinària i equips ncaa.
 • 29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
 • 30 Fabricació d'altres materials de transport.
 • 31 Fabricació de mobles.
 • 32 Indústries manufactureres diverses.
 • 331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.
 • 332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.

El projecte d'implantació a l'exterior es pot portar a terme en qualsevol país.

 

ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

Despeses destinades a la creació o adquisició de l'empresa a l'exterior:

 • Despeses de personal contractat per la empresa creada o adquirida a l'exterior i treballant exclusivament per aquesta. Es considera que el cost laboral inclou el salari brut i les cotitzacions corresponents segons cada país, derivades de la relació contractual.
 • Despeses de lloguer necessàries per al seu funcionament (nau, oficina, servei d'oficina tipus coworking, magatzem o serveis de lloguer de magatzem compartit).
 • Despeses d'assessorament extern (advocat, comptable, fiscal, estratègic).

Aquestes despeses podran ser dutes a terme tant per l'empresa beneficiària com per l'empresa creada o adquirida a l'exterior tenint en compte que la factura i el pagament d'aquestes despeses hauran de ser a nom de la mateixa empresa i haurà de quedar clarament especificat en la justificació que les despeses corresponen a la creació o adquisició de la implantació a l'exterior.

Les despeses han d'estar directament relacionades amb l'activitat de la implantació a l'exterior i ser contractades a una empresa que no sigui la beneficiària ni pertanyi a aquesta ni participi en una altre del grup. És a dir, no s'accepten despeses intraempresa o intragrups.

 

Despeses realitzades per l'empresa beneficiària:

 • Despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació de l'actuació subvencionada a que es refereix la base 13 d'aquestes bases. El cost subvencionable màxim acceptat per aquest concepte serà de 1.000,00 euros.

 

QUANTIA SUBVENCIONABLE

La quantia de la subvenció serà d'un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada de la implantació a l'exterior, i del 100% per a la despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació.

L'import màxim d'ajut serà de 60.000,00 euros.

 

TERMINI D’EXECUCIÓ

En el cas d'implantació a l'exterior productiva: 12 mesos a comptar; en el cas de creació la data d'inici serà la data de la primera despesa subvencionable (amb data factura dins del 2024), que haurà d'estar compresa entre l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024. En el cas d'adquisició, la data d'inici serà la data d'adquisició que figura en l'escriptura o document acreditatiu corresponent, que haurà d'estar compresa entre l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024.

En el cas d'implantació a l'exterior no productiva: 12 mesos a comptar des de la data de constitució o adquisició de la implantació a l'exterior. La data de constitució o adquisició haurà d'estar compresa entre l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024. S'entén com a data de constitució o adquisició la data que figura en l'escriptura o document acreditatiu corresponent.

En ambdós casos, no es podran concedir ampliacions d'aquest termini.

En ambdós casos, abans del 31 de desembre de 2024 hi ha d'haver despesa subvencionable realitzada, és a dir, amb factura amb data màxima 31 de desembre de 2024. El fet de no haver-se iniciat el projecte dins de l'any 2024, comportarà la revocació de la subvenció.

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores del 7 de juny, fins a les 14:00 hores del dia 16 de juliol de 2024.

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.