Loading...

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024

Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica al sector del Vehicle Elèctric i Connectat (PERTE VEC), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

Beneficiaris:

Societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites al registre corresponent, amb independència de la seva mida, que hagin desenvolupat durant almenys 2 anys una activitat industrial en algun dels sectors recollits per a la secció B a l'Annex I de l'ordre de bases, i que no formin part del sector públic.

Són elegibles per ser beneficiari els sectors següents:

 1. CNAE-2009 Secció C 13.2 Fabricació de teixits tèxtils
 2. CNAE-2009 Secció C 13.9 Fabricació d'altres productes tèxtils
 3. CNAE-2009 Secció C 20.16 Fabricació de plàstics en formes primàries
 4. CNAE-2009 Secció C 20.17 Fabricació de cautxú sintètic en formes primàries
 5. CNAE-2009 Secció C 22.1 Fabricació de productes de cautxú
 6. CNAE-2009 Secció C 22.2 Fabricació de productes de plàstic
 7. CNAE-2009 Secció C 23.1 Fabricació de vidre i productes de vidre
 8. CNAE-2009 Secció C 23.44 Fabricació d'altres productes ceràmics d'ús tècnic
 9. CNAE-2009 Secció C 24.1 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
 10. CNAE-2009 Secció C 24.2 Fabricació de tubs, canonades, perfils ous i els seus accessoris d'acer.
 11. CNAE-2009 Secció C 24.3 Fabricació d'altres productes de primera transformació de l'acer
 12. CNAE-2000 Secció C 24.42 Producció d'alumini
 13. CNAE-2009 Secció C 25.5 Forja, estampació i embotició de metalls; metal·lúrgia de pólvores.
 14. CNAE-2009 Secció C 25.6 Tractament i revestiment de metalls
 15. CNAE-2009 Secció C 25.9 Fabricació d'altres productes metàl·lics
 16. CNAE-2009 Secció C 26.1 Fabricació de components electrònics i circuits impresos ensamblats
 17. CNAE-2009 Secció C 26.2 Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics
 18. CNAE-2009 Secció C 26.3 Fabricació d'equips de telecomunicacions
 19. CNAE-2009 Secció C 26.51 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació i navegació.
 20. CNAE-2009 Secció C 27.1 Fabricació de motors, generadors i transformadors elèctrics i daparells de distribució i control elèctric
 21. CNAE-2009 Secció C 27.2 Fabricació de piles i acumuladors elèctrics
 22. CNAE-2009 Secció C 27.3 Fabricació de cables i dispositius de cablejat
 23. CNAE-2009 Secció C 27.4 Fabricació de làmpades i aparells elèctrics d'il·luminació
 24. CNAE-2009 Secció C 27.9 Fabricació d'un altre material i equip elèctric
 25. CNAE-2009 Secció C 28.12 Fabricació d'equips de transmissió hidràulica i pneumàtica
 26. CNAE-2009 Secció C 28.13 Fabricació d'altres bombes i compressors
 27. CNAE-2009 Secció C 28.15 Fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió
 28. CNAE-2009 Secció C 28.25 Fabricació de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica
 29. CNAE-2009 28.29 Fabricació d'una altra maquinària d'ús general núm.
 30. Dins del CNAE 28.92 Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció, la fabricació de camions tot terreny de caixa basculant.
 31. CNAE-2009 Secció C 29.1 Fabricació de vehicles de motor
 32. CNAE-2009 Secció C 29.2 Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor; fabricació de remolcs i semiremolcs
 33. CNAE-2009 Secció C 29.3 Fabricació de components, peces i accessoris per a vehicles de motor
 34. CNAE-2009 Secció C 30.91 Fabricació de motocicletes
 35. Dins de la CNAE 30.92 la fabricació de vehicles motoritzats per a discapacitats.
 36. CNAE-2009 Secció E 38.3 Valorització.

 

Quantia de lajuda:

Quantia total màxima de 200.000.000 d'euros, 100.000.000 d'euros en forma de subvenció i 100.000.000 d'euros en forma de préstecs. A més, hi ha la possibilitat d'augmentar el pressupost amb romanents d'altres seccions.

Tipus de projectes

Intensitats brutes màximes d'ajuts en forma de subvenció bruta equivalent a les entitats beneficiàries

Empreses no PIME

Mitjanes empreses

Petites empreses i microempreses

Projectes de recerca industrial

Fins al 50% del cost subvencionable del projecte

Fins al 60% del cost subvencionable del projecte

Fins al 70% del cost subvencionable del projecte

Projectes de desenvolupament experimental

Fins al 25% del cost subvencionable del projecte

Fins al 35% del cost subvencionable del projecte

Fins al 45% del cost subvencionable del projecte

Projectes dinnovació en matèria dorganització i processos

Fins al 15% del cost subvencionable del projecte

Fins al 50% del cost subvencionable del projecte

Fins al 50% del cost subvencionable del projecte

Projectes de protecció del medi ambient

Fins al 40% del cost subvencionable del projecte

Fins al 50% del cost subvencionable del projecte

Fins al 60% del cost subvencionable del projecte

Projectes deficiència energètica

Fins al 30% del cost subvencionable del projecte

Fins al 40% del cost subvencionable del projecte

Fins al 50% del cost subvencionable del projecte

Projectes d'inversió regional

Segons el Mapa d'Ajuts Regionals 2022-2027 per a Espanya

Projectes d'inversió a favor de les PIME

No s'aplica

Fins al 10% del cost subvencionable del projecte

Fins al 20% del cost subvencionable del projecte

 

 

 

Línies dactuació i tipus de projectes:

Projectes orientats a algun dels aspectes següents relacionats amb la cadena de valor industrial del vehicle elèctric i connectat (VEC), en particular:

 1. Equips originals i assemblatge (OEM) de vehicles elèctrics o vehicles elèctrics i connectats.
 2. Investigació industrial, desenvolupament experiment i innovació (R+D+i) en bateries o piles de combustible destinats a vehicles elèctrics i connectats.
 3. Altres components essencials adaptats al vehicle elèctric i connectat.
 4. Components maquinari o programari del vehicle intel·ligent.
 5. Components maquinari o programari necessaris per a la connectivitat del vehicle elèctric.
 6. Sistemes de recàrrega de vehicle elèctric.
 7. Actuacions per a una segona vida potencial de bateries i altres components procedents de vehicles elèctrics, així com solucions per al reciclatge i l'aprofitament de les matèries primeres.

Seran susceptibles d'ajuda les actuacions que s'emmarquin en alguna de les línies d'actuació següents i tipus de projecte següents:

 • Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació:
  • Projectes de recerca industrial
  • Projectes de desenvolupament experimental
  • Projectes dinnovació en matèria dorganització
  • Projectes dinnovació en matèria de processos
 • Línia d'Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica:
  • Inversions amb caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient
  • Inversions amb caràcter innovador en mesures d‟estalvi energètic o eficiència energètica
 • Línia d'ajuts regionals a la inversió, a les zones establertes al Mapa d'Ajuts Regionals 2022 – 2027
 • Línia d'ajuts a la inversió a favor de les PIME

 

Conceptes de despesa finançable:

Línia de recerca, desenvolupament i innovació

 • Costos de personal
  • Els costos relacionats amb els investigadors, tècnics i la resta de personal auxiliar, en la mesura que estiguin dedicats al projecte o activitat pertinent.
 • Costos d'instrumental i material (màxim 60% del pressupost finançable)
  • Despeses damortització dinstrumental i material en la mesura i durant el període en què sutilitzen per al projecte.
  • En el cas particular del material fungible, s'acceptaran els costos sempre que puguin relacionar-se directament amb alguna de les activitats del projecte i es justifiqui adequadament a la sol·licitud (màxim 10% del pressupost finançable).
 • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents
 • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.
  • Despeses generals
  • Formen part de les despeses del projecte en R+D+i, però que per la seva naturalesa no es poden imputar de forma directa per no poder individualitzar-se.

 

Línia d'Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica

 • • Edificació i les seves instal·lacions (Càlcul respecte a una Hipòtesi de contrast) (Limitat a un 90% del pressupost finançable)
  • Inversions materials per a l'adquisició, la construcció, l'ampliació o l'adequació de naus industrials.
  • Instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.
  • Inversions corresponents a línies de generació d'energia elèctrica procedent de fonts renovables (únicament tecnologia fotovoltaica i/o eòlica).
 • Aparells i Equips de producció (Càlcul respecte a una Hipòtesi de contrast)
  • Adquisició dactius fixos materials vinculats a la producció.
  • Exclosos els elements de transport exterior.
 • Actius immaterials
  • Inversions en actius immaterials vinculats a la transferència de tecnologia (adquisició de drets de patents, llicències, coneixements tècnics o una altra propietat intel·lectual).
 • Col·laboracions externes
  • Col·laboracions externes necessàries per al disseny i/o redisseny de processos directament vinculats amb les inversions dedicades a la protecció del medi ambient oa l'increment del nivell d'eficiència energètica.
  • Exclosos els elements de transport exterior.

 

Línia d'ajuts regionals a la inversió

 • Edificació i les seves instal·lacions (Limitat a un 90% del pressupost finançable)
  • Inversions materials per a l'adquisició, la construcció, l'ampliació o l'adequació de naus industrials.
  • Instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.
  • Inversions corresponents a línies de generació d'energia elèctrica procedent de fonts renovables (únicament tecnologia fotovoltaica i/o eòlic a) que els productors industrials implantin a les seves instal·lacions per al seu autoconsum. Pressupost finançable en funció de la potència instal·lada fins a un màxim de 5 MW i de conformitat amb els costos unitaris establerts a l'Annex XI de l'ordre.
 • Aparells i Equips de producció
  • Adquisició dactius fixos materials vinculats a la producció.
  • Exclosos els elements de transport exterior.
 • Actius immaterials (per a grans empreses: limitat a un 50% del pres. fi.)
  • Inversions en actius immaterials vinculats a la transferència de tecnologia (adquisició de drets de patents, llicències, coneixements tècnics o una altra propietat intel·lectual).

 

Línia d'ajuts a la inversió a favor de les PIME

 • Edificació i les seves instal·lacions (Limitat a un 90% del pressupost finançable)
  • Inversions materials per a l'adquisició, la construcció, l'ampliació o l'adequació de naus industrials.
  • Instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.
  • Inversions corresponents a línies de generació d'energia elèctrica procedent de fonts renovables (únicament tecnologia fotovoltaica i/o eòlica) que els productors industrials implantin a les instal·lacions per al seu autoconsum. Pressupost finançable en funció de la potència instal·lada fins a un màxim de 5 MW i de conformitat amb els costos unitaris establerts a l'Annex XI de l'ordre.
 • Aparells i Equips de producció
  • dquisició dactius fixos materials vinculats a la producció.
  • Exclosos els elements de transport exterior.
 • Actius immaterials
  • Inversions en actius immaterials vinculats a la transferència de tecnologia (adquisició de drets de patents, llicències, coneixements tècnics o una altra propietat intel·lectual).

 

Pressupost finançable mínim:

 1. Equips originals i assemblatge (OEM) de vehicles elèctrics o vehicles elèctrics i connectats. 500.000
 2. Investigació industrial, desenvolupament experiment i innovació (R+D+i) en bateries o piles de combustible destinats a vehicles elèctrics i connectats. 500.000
 3. Altres components essencials adaptats al vehicle elèctric i connectat. 500.000
 4. Components maquinari o programari del vehicle intel·ligent. 100.000
 5. Components maquinari o programari necessaris per a la connectivitat del vehicle elèctric. 100.000
 6. Sistemes de recàrrega de vehicle elèctric. 100.000
 7. Actuacions per a una segona vida potencial de bateries i altres components procedents de vehicles elèctrics, així com solucions per al reciclatge i l'aprofitament de les matèries primeres. 100.000

 

Termini d'execució:

Fins al 31 de desembre de 2028 comptant pròrrogues

 

Termini de presentació de sol·licituds:

Es podrá presentar sol·licituds del 16 de setembre al 04 d'octubre

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.