Loading...

PERTE AGROALIMENTARI

Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació i Transformació Econòmica per la modernització i diversificació del sector agroalimentari (PERTE Agroalimentari).

La finalitat d'aquests ajuts contribueix als objectiu marcats en la Inversió 2 del Component 12 «Programa de impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 

Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris les societats mercantils privades, societats cooperatives i societats agràries de transformació (SAT) amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes en Espanya i inscrites en el registre corresponent, independentment de la seva forma jurídica i mida, que desenvolupin una activitat industrial.

S’entendrà que el sol.licitant desenvolupa una activitat industrial si les activitats per les que se sol.licita ajuda financera s’enquadren en les incloses en l’Annex I (veure a sota) i ha desenvolupat aquestes activitats almenys durant un període de 3 anys comptats fins la data de fi de plaç de sol.licitud.

 1. Activitats d’elbaoració, producció o transformació d’aliments, així com la fabricació de begudes i la indústria del tabac enquadrades dins la Secció C-Divisions 10, 11 i 12 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009).
 2. Activitats assimilables a les de la lletra a) anterior, així com les desenvolupades en l’àmbit de la indústria agroalimentària consistents, entre altres, en el calibrat, classificació, manipulació, transformació, conservació i envasat de productes alimentaris que, encara que impliqui una activitat industrial, no estan incloses en les CNAE 2009 definides en la lletra a) anterior.

No podran ser elegibles les activitats que no es trobin dins l’apartat a) i b) anteriors, i en particular, les desenvolupades per operadors logístics, les realitzades pel sector de la distribució, així com les corresponents al sector primari o del canal d’Hotels, Restaurants i Cafeteries (canal HORECA).

 

Línies d’Actuació i tipus de projecte:

Seran susceptibles d’ajuda els projectes enquadrats en alguna de les següents 3 línies d’actuació:

 • Línia d’Investigació, Desenvolupament i Innovació:
  • Projectes d’investigació industrial
  • Desenvolupament experimental
  • Projectes d’innovació en matèria d’organització
  • Projectes d’innovació en matèria de processos
 • Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica
  • Inversions amb caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient que compleixin almenys una de les condicions següents:
   • Inversions que permetin a l'entitat incrementar el nivell de protecció del medi ambient derivat de les activitats superant les normes de la Unió Europea.
   • Inversions que permetin a l'entitat incrementar el nivell de protecció del medi ambient derivat de les activitats en absència de normes de la Unió Europea.
  • Inversions amb caràcter innovador en mesures d’estalvi energètic o energies renovables. Es consideraran aquelles inversions destinades a millores que permetin assolir un nivell més elevat d’eficiència energètica en els processos de producció de l’entitat o substitució de fonts d’energia fòssil per renovable.
 • Línia d’inversió PYME:
  • Projectes realitzats exclusivament per PYMES destinats a la inversió d’actius materials i inmaterials relacionats amb el procés de producció del producte o productes en l’àmbit de la industria agroalimentària.

 

Prioritats temàtiques:

Els projectes hauran d’estar destinats a aplicar-se en la indústria agroalimentària i hauran d’enquadrar-se almenys en alguna de les següents prioritats temàtiques:

 • Economia circular i ecoinnovació
 • Descarbonització, eficiència energètica, noves fonts d’energia renovable i reducció d’emissions contaminants
 • Materials i productes avançats
 • Innovació en processos de qualitat i seguretat
 • Projectes basats en tecnologies digitals
  • Plataformes d’interconnexió de la cadena de valor de l’empresa
  • Solucions pel tractament avançat de dades
  • Solucions d’intel.ligència artificial
  • Projectes de simulació industrial
  • Disseny i fabricació additiva
  • Projectes de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial
  • Robòtica col.laborativa i cognitiva
  • Sensòrica

 

Despeses subvencionables:

Pels projectes de la Línia d’Investigació, Desenvolupament i Innovació, es podran finançar les següents partides:

 • Cost de personal.
 • Cost d’instrumental i material inventariable.
 • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència
 • Despeses generales.

Pels projectes de la Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica, es podran finançar les següents partides:

 • Aparells i equips de producció
 • Edificació i instal.lacions
 • Actius inmaterials
 • Col.laboracions externes

Pels projectes de la Línia d’Inversió PYME, es podran finançar les següents partides:

 • Aparells i equips de producció
 • Edificacions i instal.lacions
 • Actius inmaterials

 

Quantia:

El pressupost finançable mínim per cada projecte s’establirà en funció de la mida de les empreses, i de la línia d’actuació en la que s’enquadri el projecte:

 • Per la línia d’Investigació, Desenvolupament i Innovació, el pressupost finançable mínim per projecte serà:
  • De 800.000 € per les petites i mitjanes empreses
  • De 1.500.000 € per les grans empreses
 • Per la línia de Sostenibilitat i Eficiència Energètica i la línia d’inversió PYME, el pressupost finançable mínim per projecte serà de:
  • De 400.000 € per les petites i mitjanes empreses
  • De 1.000.000 € per les grans empreses

Els límits i les intensitats màxims d'ajuda a concedir es calcularan per a cada projecte primari i entitat beneficiària. En qualsevol cas, la subvenció obtinguda màxima pel total dels projectes serà de 2.000.000 € (o els fons propis, en cas d’empreses que no tinguin comptes per l’exercici establert en la convocatòria).

Per a cada projecte primari i entitat beneficiària dins de l'agrupació, el finançament total a concedir, préstec nominal més subvenció serà com a màxim del 80% sobre el pressupost finançable.

Segons els tipus de projectes, les intensitats brutes màximes per projecte primari i entitat beneficiària seran les següents:

Tipologia de projecte

Intensitats brutes màximes d’ajuts en forma de subvenció bruta equivalent als beneficiaris

Empreses no PIME

Mitjanes empreses

Petites empreses i microempreses

Projectes d’investigació industrial

Fins al 50% del cost subvencionable del projecte

Fins al 60% del cost subvencionable del projecte

Fins al 70% del cost subvencionable del projecte

Projectes de desenvolupament experimental

Fins al 25% del cost subvencionable del projecte

Fins al 35% del cost subvencionable del projecte

Fins al 45% del cost subvencionable del projecte

Projectes d’innovació en matèria d’organització i processos

Fins al 15% del cost subvencionable del projecte

Fins al 50% del cost subvencionable del projecte

Fins al 50% del cost subvencionable del projecte

Projectes de protecció del medi ambient

Fins al 40% del cost subvencionable del projecte

Fins al 50% del cost subvencionable del projecte

Fins al 60% del cost subvencionable del projecte

Projectes d’eficiència energètica

Fins al 30% del cost subvencionable del projecte

Fins al 40% del cost subvencionable del projecte

Fins al 50% del cost subvencionable del projecte

Projectes d’inversió PIME

No aplica

Fins al 10% del cost subvencionable del projecte

Fins al 20% del cost subvencionable del projecte

 

Característiques:

 • Podran subcontractar-se les actuacions objecte de les ajudes respectant els requisits i prohibicions establerts. Es podrà subcontractar amb tercers fins al 50% de cadascun dels projectes.
 • Seran finançables les inversions i despeses realitzades des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud i fins al 31/03/2027, llevat que la corresponent convocatòria indiqui altres terminis.
 • Aquests ajuts tenen efecte incentivador, per a això, el sol·licitant ha de presentar la sol·licitud d'ajut abans de l'inici dels treballs.
 • Els ajuts regulats en aquesta ordre són incompatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.
 • La concessió d’aquestes ajudes s’efectuarà en règim de concurrència no competitiva.
 • Les ajudes regulades mitjançant aquesta convocatòria podran tenir la forma de subvencions, préstecs o una combinació d’ambdues.
 • Serà necessari que els projectes objecte de les ajudes presentin un compromís mínim de contribució del 40% als objectius relacionats amb el canvi climàtic.
 • S’exigirà la constitució i la presentació del reguard de constitució de garantia abans de la resolució de concessió de l’ajuda, establint un termini de 15 dies hàbils per la constitució de la garantia i la presentació del resguard corresponent des de la notificació del seu requeriment, tant per al préstec com per la subvenció proposada, en el seu cas.
 • L’import de les garanties serà d’un percentatge del préstec proposat i d’un percentatge de la subvenció proposada, fixat en les corresponents convocatòries.
 • El beneficiari haurà de presentar la documentació justificativa de les activitats finançades en el marc d’aquesta ordre en els tres mesos següents a la finalització de l’actuació, segons la resolució de concessió i les successives de modificació que poguessin existir.

 

Termini:

Pendent de convocatòria.

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.