Loading...

PROGRAMA D'AJUTS "FORMA I INSEREIX" (2024)

OBJECTE

L'objectiu del Programa Forma i Insereix, mitjançant la realització d'accions formatives destinades preferentment a persones aturades, és la formació de persones per tal de cobrir les necessitats de contractació de les empreses.

BENEFICIARIS

  • Les entitats de formació, que actuaran com a tramitadors/gestors de les necessitats formatives d’empreses, que es comprometin a la inserció de l’alumnat atorgat. Aquestes entitats de formació han d’estar d'alta al Registre d'entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a les especialitats sol·licitades. La inserció laboral mínima serà del 60% de l’alumnat atorgat.
  • Les empreses, gremis o associacions amb centre de treball a Catalunya, independentment de la seva forma jurídica. La inserció laboral mínima és del 40% de l'alumnat atorgat, a la vostra empresa o empreses agremiades/associades. La formació la poden impartir:
    • Amb mitjans propis quan estiguin donades d'alta al Registre d'entitats de formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya per a les especialitats sol·licitades.
    • Mitjançant la subcontractació d'una entitat de formació que estigui donada d'alta al Registre d'entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'especialitat o les especialitats sol·licitades.
  • Les agrupacions d'entitats, físiques o jurídiques, públiques o privades.

ACCIONS FORMATIVES SUBVENCIONABLES

Les accions formatives subvencionables són les vinculades a les especialitats conduents a l'obtenció de certificats de professionalitats i les vinculades a especialitats no conduents a certificats de professionalitat.

Per itineraris mixtos de formació poden ser itineraris formatius compostos per mòduls formatius de diferents certificats de professionalitat en conjunt, caldrà mantenir una proporció mínima del 75% de les hores de formació vinculades a certificats de professionalitat i un màxim del 25% de les hores de formació d´especialitats no conduents a certificats de professionalitat

La formació s'impartirà en la modalitat presencial i teleformació.

Totes les accions subvencionables han d'incorporar la formació complementària relativa a Prevenció de Riscos Laborals (FCOS02) de 30 hores, llevat que el programa formatiu ja la incorpori, i el mòdul d'inserció laboral, sensibilització mediambiental i d'igualtat de gènere (FCO003) de 10 hores.

DESTINATARIS

Les actuacions s'adrecen a persones treballadores demandants d'ocupació no ocupades (DONO) en una proporció mínima del 70% sobre els alumnes inscrits a l'acció formativa. El percentatge de persones treballadores ocupades que hi poden participar és del 30%.

Els i les alumnes participants, siguin persones desocupades o ocupades, han d'estar inscrites a les oficines del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya el dia anterior a l'alta a l'acció formativa.

CARACTERÍSTIQUES

La contractació s'ha de dur a terme en un termini màxim de 6 mesos, a comptar des de la finalització de la darrera acció formativa.

En els sectors on l'estacionalitat sigui un factor determinant per a la contractació, com el comerç, el turisme, l'hostaleria o l'agrari, es pot contractar en el termini de 9 mesos a comptar des de la finalització de la darrera acció formativa.

Quan la interrupció del contracte sigui per baixa voluntària de la persona treballadora, s'entendrà que l'entitat beneficiària ha complert la durada d'aquest contracte.

S’estableixen els següents nombres mínims i màxims d'alumnes, que es poden sol·licitar i atorgar per a cada acció formativa

  • Menys de 50 treballadors: es subvencionarà un mínim de 4 alumnes i un màxim de 15 per acció formativa.
  • 50 o més treballadors: subvencionarà un mínim de 6 alumnes i un màxim de 15 per acció formativa.
  • Quan la formació s'imparteixi per part de la pròpia empresa demandant, el número de alumnes per acció formativa pot estar comprès entre 1 i 15 participants.

QUANTIA DE L’AJUT

L'import del mòdul de resultat es determinarà basant-se en els mòduls econòmics que s'establiran mitjançant la publicació d'una resolució de la direcció de el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

En cas de no arribar al 100% del compromís de contractació declarat, es reduirà proporcionalment aquest mòdul, aplicant els percentatges següents:

Grau de consecució del compromís de contractació

Quantia del mòdul de resultat a aplicar pel càlcul de l’import subvencionable

Del 95% al 100%

100% del mòdul de resultat

Del 94,99% al 85%

95% del mòdul

Del 84,99 % al 80 %

85% del mòdul

Del 79,99 % al 60 %

80% del mòdul

Del 59,99 % al 40 %

70% del mòdul

Del 39,99 % al 20 %

50% del mòdul

Inferior al 20%

40% del mòdul

En qualsevol cas, l'entitat ha d'haver executat com a mínim el 35% de la formació subvencionada. Els alumnes hagin assistit com a mínim al 75% de l’acció formativa.

En les accions formatives atorgades per menys de 6 alumnes/es, previstes en cas d'empreses de menys de 50 treballadors/es, el mòdul econòmic que marqui la Resolució que estableix els mòduls econòmics aplicables, segons l'especialitat, es podrà incrementar en un 50%.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds és del 28 de febrer al 31 d'octubre de 2024, ambdós inclosos.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.