Loading...

Primera convocatòria d'Ajuts en l'àmbit de les tecnologies habilitadores digitals (THD)

OBJECTE


Finançament de projectes de recerca industrial o desenvolupament experimental en matèria de Tecnologies Habilitadores Digitals en els quals es produeixi un impuls substancial en el grau de maduresa tecnològic.

 

BENEFICIARIS


Empreses amb mínim 3 anys d'antiguitat i agrupacions d'interès econòmic (AIE), excepte les del sector públic, els professionals autònoms i les entitats sense ànim de lucre que exerceixin activitat econòmica.

 

REQUISITS


 • Els projectes han de tenir un pressupost mínim de 200.000 €.
 • Els projectes amb pressupost superior a 1.000.000 €, hauran de comptar amb subcontractacions per un import ≥ 25% del pressupost presentat.

 

    CARACTERÍSTIQUES


 • Desenvolupament de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en els TRL 3-7.
 • Incompatibilitat amb altres ajuts.
 • Abans de rebre el pagament de l'ajut, s'hauran de constituir garanties que les ha de determinar a partir de la qualificació de la solvència economicofinancera de l'entitat.
 • El pagament total de l'ajut es realitzarà en el moment de concessió de l'ajut i després de la constitució de garanties.
 • Ajut amb efecte incentivador.

 

QUANTIA DE L’AJUT


Es tracta d’una subvenció en règim de concurrència competitiva.

La convocatòria del 2019 compta amb una dotació pressupostària de 9.000.000 euros.

Taula amb la relació de les intensitats d'ajudes màximes:

 

INVESTIGACIÓ INDUSTRIAL

DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL

 

Petites

Mitjanes

Grans

Petites

Mitjanes

Grans

Maduresa tecnològica

60%

50%

40%

40%

30%

20%

Gènere

10%

10%

10%

5%

5%

5%

Difusió

10%

10%

15%

15%

15%

15%

Ajuda Màxima

80%

75%

65%

60%

50%

40%

 

 

DESPESES SUBVENCIONABLES


 • Despeses de personal: investigadors, tècnics i altre personal auxiliar.
 • Costos d’instrumental i material inventariable.
 • Costos d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.
 • Costos generals directament derivats del projecte.
 • Altres despeses d’explotació addicionals, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars que derivin directament del projecte.
 

TERMINI


Es poden presentar sol·licituds fins el dia 20/05/2019.

 

 

ANNEX 1 - Tipus de projectes admesos


 1. Investigació industrial: Investigació planificada o estudis crítics l'objecte dels quals és l'adquisició de nous coneixements i tècniques que puguin resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis, o contribuir a millorar considerablement els productes, processos o serveis existents.
 1. Desenvolupament experimental: Adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats. Es considera:
 1. Desenvolupament experimental llunyà al mercat: Aquells projectes que facin ús de  tecnologies que han estat validades en un entorn rellevant, operacional o de simulació; ja sigui el sistema complet, un prototip d'est o a nivell de components.
 2. Desenvolupament experimental proper al mercat: Aquells projectes que facin ús de tecnologies que s'han provat, validat i certificat completament en un entorn real. Pot comportar l'existència d'un primer sistema/prototip comercial sempre que es tracti del producte comercial final i la seva fabricació resulti massa onerosa per al seu ús exclusiu amb finalitats de demostració i validació.

 

     ANNEX 2 - THD


S'entén per tecnologies habilitadores aquelles que tenen un impacte directe en la modernització i competitivitat dels sectors econòmics claus per a l'economia espanyola.

Les ajudes que es convoquin en el marc d'aquestes bases reguladores es destinaran a projectes d'investigació industrial i desenvolupament experimental en alguna de les tecnologies habilitadores pròpies del sector de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, entre d’altres:

– Internet de les Coses.

– Infraestructures digitals i Xarxes 5G.

– Computació difusa i en el núvol.

– Tecnologies de processament massiu de dades i informació.

– Computació d'alt rendiment (HPC).

– Processament del llenguatge natural.

– Ciberseguridad, biometria i identitat digital i ciberseguridad industrial.

– Bases de dades distribuïdes (blockchain/DLT).

– Robòtica.

– Intel·ligència artificial.

– Realitat virtual.

– Micro/nano electrònica.

Actualitat

GESTIÓ DE BONIFICACIONS PER FORMACIÓ
Totes les empreses disposen d'un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors. La normativa que regula la formació ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS "FORMA E INSERTA"
OBJECTE Aquest programa està dirigit a empreses que es comprometen a contractar a una part de les persones formades, per elles mateixes o en ...
Llegir més
AJUTS AJUNTAMENT DE BARCELONA 2020
OBJECTE Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER