Loading...

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

OBJECTE

Regular la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament dels projectes d'inversió i desenvolupament industrial.

 

BENEFICIARIS

Empreses industrials i de serveis a la producció. En ambdós casos han de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació. Les empreses de serveis a la producció també hauran d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

Excepcionalment, poden ser beneficiàries les empreses industrials no citades anteriorment que acreditin un projecte d'inversió de diversificació, reconversió industrial o nova implantació.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

 1. La digitalització de la indústria mitjançant l'aplicació de la connectivitat, les tecnologies de la informació i la comunicació, la robòtica i la sensòrica en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.

 2. L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.

 3. La creació o el manteniment de l'ocupació.

 4. La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.

 5. La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial.

 6. La re industrialització d'instal·lacions productives, objecte de processos de tancament o deslocalització empresarial.

 7. La nova implantació industrial.

 

TIPUS D'AJUT

Els ajuts consistiran en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF).

 

 • Interès: EURIBOR a 12 mesos + 2% (excepcionalment es pot veure incrementat fins a un 2.95% en funció de la situació econòmica), sobre aquest s’hi aplicarà una bonificació de fins a un 2% de l’interès resultant aplicable.

 • Import: 80% de l’inversió realitzada amb un mínim de 400.000€ per pimes i 2.800.000€ per grans empreses.

 • Termini: El termini d’execució del projecte es concretarà a les convocatòries corresponents i, en tot cas, no s'acceptaran inversions posteriors als 24 mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud de l'ajut.

 • Amortització: Per trimestres vençuts

 • Termini màxim d’amortització: 10 anys

 • Comissió d'obertura màxima: el 0,50% del nominal del préstec

 • Comissió d'amortització total o parcial màxima: el 0,5%

 • Interès de demora: el tipus d'interès vigent més el 6%

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Pendent de convocatòria

 

CCAE-2009

 

Classificació catalana d'activitats econòmiques

 

Empreses industrials

05 Extracció d'antracita, hulla i lignit

06 Extracció de petroli brut i de gas natural

07 Extracció de minerals metàl·lics

08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics

09 Activitats de suport a les indústries extractives

13 Indústries tèxtils

14 Confecció de peces de vestir

15 Indústria del cuir i del calçat

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria

17 Indústries del paper

18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

19 Coqueries i refinació del petroli

20 Indústries químiques

21 Fabricació de productes farmacèutics

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics

24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics

27 Fabricació de materials i equips elèctrics

28 Fabricació de maquinària i equips ncaa

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

30 Fabricació d'altres materials de transport

31 Fabricació de mobles

32 Indústries manufactureres diverses

 

Empreses de serveis a la producció

331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips

332 Instal·lació de maquinària i equips industrials

37 Recollida i tractament d'aigües residuals

38 Tractament i eliminació de residus

4920 Transport de mercaderies per ferrocarril

4941 Transport de mercaderies per carretera, excepte servei de mudances

465 Comerç a l'engròs d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)

466 Comerç a l'engròs d'una altra maquinària, equips i subministraments

467 Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat

Actualitat

GESTIÓ DE BONIFICACIONS PER FORMACIÓ
Totes les empreses disposen d'un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors. La normativa que regula la formació ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS "FORMA E INSERTA"
OBJECTE Aquest programa està dirigit a empreses que es comprometen a contractar a una part de les persones formades, per elles mateixes o en ...
Llegir més
AJUTS AJUNTAMENT DE BARCELONA 2020
OBJECTE Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER