Loading...

AJUTS AJUNTAMENT DE BARCELONA 2020

OBJECTE

Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat en els àmbits temàtics de Cultura, Esports, Educació, Salut i Cures, Gent gran, Dones, Infància, Adolescència i Joventut, Democràcia activa i Participació ciutadana, Acció comunitària i Associacionisme, Innovació democràtica, Immigració-Acollida i Refugi, Civisme i convivència, Foment d’activitats organitzatives, Comerç de proximitat i promoció econòmica, Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional, Usos del Temps, Afers religiosos, Ecologia, urbanisme i mobilitat, i drets del animals, Consum, Atenció persones sense llar, LGTBI, Drets de ciutadania, Promoció de la perspectiva intercultural i Cultura-Educació per al 2020.

 

BENEFICIARIS I REQUISITS

Poden ser sol·licitants de les subvencions les persones jurídiques i físiques que hagin de fer l’activitat prevista per al seu atorgament, amb les particularitats següents:

 • Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s’estableix en aquesta convocatòria.
 • Que les activitats o els serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.
 • Que les activitats es facin en el terme municipal de Barcelona, des d’una dimensió de districte o de ciutat, o fora d’aquesta en el cas que es considerin d’interès per a la projecció exterior de la ciutat.
 • Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.
 • Que les activitats programades s’iniciïn i finalitzin dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2020-2021, si així s’especifica a l’àmbit temàtic al que es concorri.
 • Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge discriminatori i sexista en la seva redacció.
 • El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat/col·lectiu amb els que l’Ajuntament ja col·labori (conveni, subvenció o contractació).

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física.
 • Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles.
 • Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.
 • Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.
 • Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d’oficina.
 • Assegurances.
 • Material tècnic o de producció fungible necessari per al desenvolupament de l'activitat.
 • Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment...
 • Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció).
 • Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiària.
 • Les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats durant l’execució del projecte.
 • Altres despeses en funció de l’àmbit temàtic al que es concorre.

 

QUANTIA DE L’AJUT

Import màxim per sol·licitud depèn de l'àmbit del programa. Es pot consultar a la pàgina 7 i 8 del seguent enllaç:

https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_2020_corregides_17.12.2019.pdf

La quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% de la despesa total del projecte.

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds del 2 al 30 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Actualitat

GESTIÓ DE BONIFICACIONS PER FORMACIÓ
Totes les empreses disposen d'un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors. La normativa que regula la formació ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS "FORMA E INSERTA"
OBJECTE Aquest programa està dirigit a empreses que es comprometen a contractar a una part de les persones formades, per elles mateixes o en ...
Llegir més
AJUTS AJUNTAMENT DE BARCELONA 2020
OBJECTE Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER